Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden


Jaargang 2019


 
 
 


36
Besluit van 14 december 2018, houdende wijziging van het Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 december 2018, nr. BOA/1456066, directie Bestuursondersteuning en Advies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 4 van het Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning) komt als volgt te luiden:

  Artikel 4
  1. Het is aan hen, die met de Erepenning, bedoeld in artikel 1, begiftigd zijn, vergund het toegekende ereteken in een verkleinde vorm te dragen.
  2. De verkleinde modelonderscheiding (miniatuur) heeft een middellijn van 16 millimeter en wordt gedragen aan een oranje-moiré lint van 16 millimeter breed met in het midden twee dunne rode banen.
  3. Het draagteken bestaat uit een dubbele strik van 27 millimeter breed van oranje-moiré lint met in het midden twee smalle rode banen. In de knoop van de strik is een palmtak bevestigd waarvan het edelmetaal gelijk is aan het toegekende ereteken, zoals bedoeld in artikel 2.
  4. Het is gedecoreerden die zijn gerechtigd tot het dragen van een uniform vergund om de Erepenning te dragen in de vorm van baton van 27 bij 11 millimeter. Hierop is een palmtak bevestigd waarvan het edelmetaal gelijk is aan het toegekende ereteken, zoals bedoel in artikel 2.
  5. De modelonderscheiding, zoals bedoeld in artikel 2, alsmede de verkleinde vormen zoals in de vorige leden beschreven mogen niet gelijktijdig worden gedragen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

Wassenaar, 14 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de achtste februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus


NOTA VAN TOELICHTING

Met het voorliggende besluit wordt een omissie hersteld in het Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning) van 23 augustus 2016 (Stb. 2016, 306) met betrekking tot de omschrijving van de toegelaten verkleinde vormen van de museumpenning zoals vastgelegd in artikel 4. In het besluit uit 2016 waren de omschrijvingen van het draagteken en de baton namelijk weggevallen, hetgeen thans is hersteld.

De Kanselier der Nederlandse Orden heeft laten weten zich te kunnen vinden in deze wijziging van het Besluit Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven