STAATSCOURANT
Nr. 17256
4 juli
2022


Besluit van 7 juni 2022, [nr. 2022001205] houdende instelling van de medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2022, 2022-0000154621, directoraat-generaal Douane;

Gelet op het advies van de Kanselier der Nederlandse Orden van 17 februari 2022, kenmerk KNO/2022/24862;

Overwegende dat het uitreiken van een medaille voor trouwe en langdurige dienst bijdraagt aan de waardering voor het functioneren van de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de douanetaak;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister:   Onze Minister van Financiën;
 2. Douane:   het directoraat-generaal Douane;
 3. bevoegd gezag:   de directeur-generaal Douane;
 4. ambtenaar:   diegene die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden werkzaam is bij het directoraat-generaal Douane;
 5. medaille:   de medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse Douane, de modelonderscheiding;
 6. oorkonde:   de bij de medaille of het jaarteken behorende oorkonde;
 7. jaarteken:   een teken met de aanduiding 25, 40 of 50 jaar;
 8. miniatuurversiersel:   verkleinde versie van de modelonderscheiding;
 9. draaginsigne:   het draagteken voor een civiel tenue.

Artikel 2

 1. Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse Douane, hierna te noemen 'de medaille'.
 2. De medaille vervangt de op 1 oktober 2010 door het managementteam Douane ingestelde ‘Onderscheiding langdurig dienstverband’ bij 12½, 25, 40 en 50 jaar dienstjaren.

Artikel 3

 1. Onze Minister kent eenmalig de medaille met oorkonde toe aan de ambtenaar die gedurende een periode van 12½, 25, 40 of 50 jaar werkzaam is bij de Nederlandse Douane.
 2. Onze Minister kent een jaarteken met oorkonde toe aan de ambtenaar die gedurende een periode van 25, 40 of 50 jaar werkzaam is binnen de Nederlandse Douane.
 3. De ambtenaar met een wezenlijke onderbreking in zijn dienstverband bij de Nederlandse Douane komt eveneens in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid genoemde versierselen en bijbehorende oorkonde indien het tijdbestek voorafgaande en na de onderbreking samengeteld gelijk is aan de in de leden genoemde perioden.

Artikel 4

Onze Minister kan afzien van toekenning van de medaille:

 1. wanneer de ambtenaar zijn dienststijd niet onberispelijk heeft volbracht;
 2. wanneer het gedrag van de ambtenaar niet onbesproken is, of
 3. hangende een onderzoek dat is ingesteld naar de integriteit van de betreffende ambtenaar.

Artikel 5

 1. De medaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 millimeter, dikte van 3 millimeter en is vervaardigd van messing met een vergulde afwerking. De voorzijde toont in hoog reliëf het douane-embleem bestaande uit de leeuw uit het Rijkswapen met daaronder de 'douaneketting'. Het geheel wordt als eerbewijs in hoog reliëf omgeven door een gekroonde lauwerkrans. De keerzijde vertoont in reliëf het gestileerde Rijkswapen uit de Rijkshuisstijl.
 2. Het groot-model versiersel is door middel van een ring bevestigd aan een moirë lint van 27 millimeter breed. De kern wordt gekenmerkt door 3 gele banen van elk 1 millimeter, omgeven door totaal 4 azuurblauwe banen van elk 1 millimeter, welke kleuren zijn afgeleid van het Europees embleem. Aan weerszijden van de kern een baan van elk 7 millimeter in het 'Rijkshuisstijl Mintgroen', de formele communicatiekleur van de Douane. De randen van het lint worden aan weerszijden gekenmerkt door een baan van elk 3 millimeter uitgevoerd in 'Rijksoverheid (lichter) Blauw'.
 3. De onderscheidende 25, 40 en 50 dienstjaren bij de Douane worden geduid door een messing verguld jaarteken dat respectievelijk is uitgevoerd in de Romeinse cijfers XXV, XL of L en dat met verhoudingsgewijze afmetingen op het lint wordt bevestigd.
 4. Het miniatuurversiersel is een verkleinde versie van de in lid 1 en 2 van dit artikel beschreven modelonderscheiding met de medaille van 16 millimeter doorsnede die is bevestigd aan het moiré lint van 16 millimeter breed. De onderscheidende 25, 40 en 50 dienstjaren bij de Douane worden geduid met een in lid 3 van dit artikel beschreven jaarteken dat met verhoudingsgewijze afmetingen op het lint van het miniatuurversiersel wordt bevestigd.
 5. De baton is 27 bij 11 millimeter en is overtrokken met het moiré lint van de onderscheiding. Voor de aanduiding van 25, 40 of 50 dienstjaren wordt de baton voorzien van het toegekende jaarteken.
 6. Het draaginsigne of 'knoopsgatversiersel' is uitgevoerd als strikvariant met moiré lint van 9 millimeter breed met dezelfde samenstelling en kleuren als het lint van de medaille, maar met verhoudingsgewijs aangepaste breedte van banen. De uitvoering van de strikvariant is in geheel 27 millimeter breed en de onderscheidende 25, 40 en 50 dienstjaren bij de Douane zijn op de strikvariant geduid door een messing verguld jaarteken in respectievelijk de Romeinse cijfers XXV, XL of L.

Artikel 6

 1. Diegene aan wie de medaille met jaarteken is toegekend draagt alleen het laatst toegekende jaarteken.
 2. Diegene aan wie de medaille is toegekend is bevoegd om de in artikel 5, lid 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde verschijningsvormen – volgens geldende richtlijnen – te dragen op daartoe aangewezen uniformen.
 3. De verschillende verschijningsvormen van de medaille zoals omschreven in artikel 5, mogen niet gelijktijdig worden gedragen.

Artikel 7

De toekenning van de medaille of het jaarteken gaat vergezeld van een op naam gestelde oorkonde, ondertekend door het bevoegd gezag, daartoe gemachtigd door Onze Minister.

Artikel 8

 1. Het bevoegd gezag, daartoe gemachtigd door Onze Minister, kent op advies van een 'commissie van advies onderscheidingen' van de Douane de medaille en/of een jaarteken toe aan de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, lid d.
 2. De medaille en/of het jaarteken wordt door of namens het bevoegd gezag uitgereikt aan de ambtenaar.

Artikel 9

 1. De kosten van de medaille, baton, oorkonde en draaginsigne komen ten laste van het Rijk.
 2. De kosten van onder meer de aanschaf van het miniatuurversiersel, opmaak van de modeldecoratie en opmaak van meerdere modeldecoraties en batons komen ten laste van de gedecoreerde.

Artikel 10

 1. De medaille kan door Onze Minister worden ingetrokken op grond van feiten of omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend konden zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad of indien de drager naar zijn oordeel zich niet langer waardig toont.
 2. Na intrekking is de betrokken ambtenaar niet langer gerechtigd de aan de toekenning verbonden versierselen te dragen en worden deze samen met de oorkonde onverwijld aan Onze Minister teruggezonden.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane.

Onze Minister is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 7 juni 2022

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,
A. de Vries

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

De medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane wordt ingesteld ter waardering van de ambtenaren die zich gedurende een periode van 12½, 25, 40 of 50 jaren hebben ingezet voor de Nederlandse Douane.

De toekenning van de onderscheiding geeft Onze Minister en bevoegd gezag de mogelijkheid om op een bijzonder wijze erkenning en waardering te uiten voor de toewijding, duur en kwaliteit van inzet door de douaneambtenaar.

De uitreiking van de decoratie heeft een sterk symbolische functie en waarde en versterkt de identiteit en de beroepstrots.

Artikelsgewijs

Artikel 2, lid 2

De medaille vervangt de op 1 oktober 2010 door het managementteam Douane ingestelde 'Onderscheiding langdurig dienstverband' bij 12½, 25, 40 en 50 dienstjaren. Deze onderscheiding is niet met een formeel besluit ingesteld en mag niet meer worden gedragen na inwerkingtreding van het 'Besluit medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane'.

Artikel 3, lid 1 en 2

Een douaneambtenaar die bij inwerkingtreding van dit Besluit 12½, 25, 40 of 50 dienstjaren heeft vervuld bij de Douane, komt in aanmerking voor de medaille en met bijbehorend jaarteken in geval van 25, 40 of 50 dienstjaren. Voor de toekenning van een onderscheiding is vereist dat de douaneambtenaar op het moment van het douanedienstjubileum werkzaam is als ambtenaar als bedoeld in artikel 1, onder d.

Artikel 5

De medaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 millimeter, dikte van 3 millimeter en is vervaardigd van messing met een vergulde afwerking. De voorzijde toont in hoog reliëf (3D) het douane-embleem bestaande uit de leeuw uit het Rijkswapen met daaronder de 'douaneketting' die symbool staat voor de grens, afsluiting en bescherming. Het beeld van de 'douaneketting' kent haar symbolische betekenis als versperring waarmee wegen of havens werden afgesloten. Het geheel wordt als eerbewijs in hoog reliëf (3D) omgeven door een gekroonde lauwerkrans. Een lauwerkrans is gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de laurier die het hele jaar zijn groene kleur houdt. De achtergrond is verzonken en fijn gehamerd (oppervlakte kent een fijnkorrelige structuur). De keerzijde vertoont in reliëf (2D) het gestileerde Rijkswapen uit de Rijkshuisstijl.

De elementen op de voorzijde van de medaille maken deel uit van de heraldische elementen van het douane-uniform dat in 2021 is geïntroduceerd.

Het groot-model versiersel is door middel van een ring bevestigd aan een moiré lint van 27 millimeter breed. De kern wordt gekenmerkt door 3 gele banen (in de HEX-kleurcode #FFCC00, beste match met PMS 116) van elk 1 millimeter, omgeven door totaal 4 azuurblauwe banen (in de HEX-kleurcode #003399, beste match met PMS 661) van elk 1 millimeter. De 3 gele banen staan symbolisch voor de 3 ('ABC') opdrachten voor de Douane, te weten:

Omdat deze opdrachten op grond van het Douanewetboek van de Unie (DWU) worden uitgevoerd zijn de drie banen uitgevoerd in het geel (van de 12 'gouden sterren') van het Europees embleem. Als onderdeel van de Europese Unie zijn de gele banen dan ook omgeven door 4 banen van elk 1 millimeter uitgevoerd in het azuurblauw van de achtergrond van het Europees embleem.

Vervolgens wordt het lint naar buiten gekenmerkt door twee banen van elk 7 millimeter in het 'Rijkshuisstijl Mintgroen' (in de HEX-kleurcode #76D2B6, beste match met PMS 338), de formele communicatiekleur van de Douane. De 7 millimeter breedte staat symbolisch voor de 7 dagen van de week waarop de Douane altijd inzetbaar is.

De randen van het lint worden aan weerszijden gekenmerkt door een baan van elk 3 millimeter uitgevoerd in 'Rijksoverheid (lichter) Blauw' (in de HEX-kleurcode #00558C, PMS 7462), onderdeel uit van de Rijkshuisstijl en geïnspireerd op het Nederlandse licht. De kleur is ook het blauw van rust en betrouwbaarheid, maar ook van traditie en blijvende waarden en van harmonie en evenwicht. Deze banen symboliseren de Rijksoverheid waarvan de Douane deel uitmaakt. De Rijksoverheid of het Rijk is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'. Het Rijk houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement.

De onderscheidende 25, 40 en 50 dienstjaren bij de Douane worden geduid door een messing verguld jaarteken dat respectievelijk is uitgevoerd in de Romeinse cijfers XXV, XL of L, welk – met verhoudingsgewijze afmetingen – op het lint, de baton en het draaginsigne wordt bevestigd.

Artikel 7

Tekst oorkonde bij toekenning van de medaille of het jaarteken.

Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane

De directeur-generaal, daartoe gemachtigd door de Minister van Financiën, verleent hierbij als blijk van waardering voor de uitvoering van de douanetaak gedurende (aantal jubileumjaren) jaren, (het jaarteken dat behoort bij) de medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane aan (naam ambtenaar)

Gegeven te (standplaats bevoegd gezag) op (datum)

De directeur-generaal Douane (handtekening)

Artikel 8, lid 1

Het bevoegd gezag laat zich adviseren over voordrachten voor en toekenning van de medaille door een 'commissie van advies onderscheidingen' van de Douane.

Artikel 10, lid 1

De medaille kan door Onze Minister worden ingetrokken als de ambtenaar niet voldoet aan de voorwaarden van beëdiging door de Douane en als de eed of belofte) wordt geschonden.

De Staatssecretaris van Financiën,
A. de Vries