STAATSCOURANT
Nr. 39134
27 augustus
2021


Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

12 augustus 2021
Nr. BS 2021015109

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt als volgt gewijzigd:

 1. Onderdeel ee wordt als volgt gewijzigd:
  1. Onder vernummering van de onderdelen 19o tot en met 22o tot 20o tot en met 23o wordt na onderdeel 18o een onderdeel ingevoegd, luidende:

   19o.de EU missie 'EULPC', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Tunesië en Libië, vanaf 1 november 2015;
  2. Onder vervanging van ': EU-operaties;' aan het slot van onderdeel 23o (nieuw) door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

   24o.de EU missie 'EUAM Irak', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Irak, vanaf 18 december 2018: EU-OPERATIES;
 2. Onderdeel gg wordt als volgt gewijzigd:
  1. Onder vernummering van onderdeel 8o tot 11o worden na onderdeel 7o drie onderdelen ingevoegd, luidende:

   8o.de missie Operation Gallant Phoenix 'OGP', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het Midden-Oosten, vanaf 27 juni 2018;

   9o.het Global Peace Operations Initiative 'GPOI', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Afrika, vanaf 1 oktober 2019;

   10o.de missie The Partnership for Actions in Western Africa 'PAWA', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de Afrikaanse Sahel, vanaf 1 oktober 2019;
  2. Onder vervanging van ': MULTINATIONALE OPERATIES;' aan het slot van onderdeel 11o (nieuw) door een puntkomma worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

   12o.de missie Combined Joint Special Operations Task Force 'CJSOTF TAKUBA', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de Afrikaanse Sahel, vanaf 31 oktober 2020;

   13o.de missie Combined Air Operations Center 'CAOC', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Qatar, vanaf 1 december 2020;

   14o.het Joint Operations Command Advisory Team '(J)OCAT', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Irak, vanaf 1 januari 2021: MULTINATIONALE OPERATIES;
 3. Na onderdeel kk wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  ll.voor deelname aan Forward Presence Baltics:

  1o.Baltic Air Policing 'BAP', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad vanaf de luchthaven Siauliai in Litouwen boven de Baltische staten, vanaf 4 januari 2017;

  2o.Enhanced Forward Presence Baltics 'EFP', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen vanaf 1 maart 2017: FORWARD PRESENCE BALTICS.
 4. Onderdeel mm vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 augustus 2021

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

TOELICHTING

Degene die gedurende een bepaalde periode heeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies).

Dit besluit voorziet in het toevoegen van een aantal internationale operaties waar Nederland aan heeft deelgenomen.

De volgende missies worden opgenomen in het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies:

Deelname aan de European Union Liaison & Planning Cell (EULPC) in Tunesië. Het takenpakket van de EULPC-missie is drieledig: allereerst wordt de politieke VN-missie voor Libië (UNSMIL) ondersteund met planningscapaciteit, daarnaast worden contacten gelegd en onderhouden met Libische veiligheidsfunctionarissen en tenslotte wordt aan de EU External Action Service gerapporteerd over de toestand in dat land. Vier stafofficieren uit Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninklijk zullen deze taken gaan vervullen. Zolang de situatie in Libië te gevaarlijk is, werken de uitgezonden militairen vanuit de Tunesische hoofdstad Tunis. Nederland levert sinds november 2015 een senior planningsfunctionaris om de EULPC-missie te ondersteunen.

Deelname aan de European Union Advisory Mission Iraq (EUAM Iraq). In deze missie ligt de focus op civiele aspecten van de veiligheidssector, zoals contra-terrorisme, mensenrechten, georganiseerde misdaad en veiligheidswetgeving. EUAM Iraq adviseert bijvoorbeeld bij de implementatie van de nationale veiligheidsstrategie en de capaciteitsopbouw en professionalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nederland levert een civiel expert aan EUAM Iraq op de positie van Security Sector Advisor. Nederland draagt met maximaal drie personen bij aan de missie bijdragen.

Deelname aan Operation Gallant Phoenix (OGP) in het Midden-Oosten. Deze multinationale operatie is door de Verenigde Staten opgezet als onderdeel van de militaire campagne tegen ISIS, Operation Inherent Resolve (OIR) en heeft tot doel geldstromen en bewegingen van buitenlandse militante extremisten vanuit het Midden-Oosten te traceren. Deze missie levert een bijdrage aan enerzijds de grensbewaking (handhaving) en anderzijds de opsporing en vervolging van terroristische- en internationale misdrijven begaan in het strijdgebied, dan wel beraamd in Nederland. Nederland levert een bijdrage aan deze missie door defensiepersoneel gespecialiseerd in dataverzameling en daarnaast opsporings- en vervolgingsmedewerkers van de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie beschikbaar te stellen.

Deelname aan het Global Peace Operations Initiative (GPOI, voorheen het ACOTA-programma). Het Amerikaanse initiatief heeft tot doel de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen te vergroten door middel van het geven van instructie en training aan Afrikaanse militairen. Door Afrikaanse legers op te leiden en te trainen wordt door dit programma de capaciteit van Afrikaanse militaire eenheden voor effectieve vredesoperaties vergroot. Hierdoor kunnen Afrikaanse militairen beter voor hun eigen veiligheid zorgen en bijdragen aan vredesoperaties van de VN en de Afrikaanse Unie op het Afrikaanse continent. Nederland draagt sinds enkele jaren bij aan het verzorgen van dergelijke trainingen: Nederlandse militairen trainen de militaire vaardigheden van eenheden van het leger van Niger en Oeganda.

Deelname aan het Partnership for Actions in Western Africa (PAWA) te Dakar in Senegal. Deze missie heeft als doel (het verbeteren van) de coördinatie van de multinationale inspanning in de SAHEL-regio teneinde de invloed van gewelddadige extremistenorganisaties tegen te gaan. De totstandkoming van deze missie sluit aan op de wens van Nederland, waarin gevraagd is om een betere co÷rdinatie van de inzet in de Sahel, als ook op de behoefte vanuit de regio zelf.

Deelname aan de multinationale taakgroep Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF TAKUBA). Ter versterking van de capaciteiten van de Sahellanden om in de toekomst hun eigen veiligheid te kunnen waarborgen is door het Kabinet besloten om naast politieke steun met een beperkt aantal stafofficieren, geplaatst op het hoofdkwartier, bij te dragen aan de multinationale taakgroep, TAKUBA genaamd. Aanleiding voor deze bijdrage is de snel verslechterende veiligheidssituatie in de Sahel. Het afgelopen jaar zijn door terroristische groeperingen grootschalige aanvallen gepleegd in onder andere Mali, Niger en Burkina Faso, waarbij zowel onder de plaatselijke bevolking als onder lokale en internationale eenheden slachtoffers zijn gevallen. Het tegengaan van terrorisme en irreguliere migratie in de Sahel dient een direct Nederlands veiligheidsbelang. De Nederlandse bijdrage is primair gericht op het versterken van de capaciteiten van de Sahellanden om in de toekomst hun eigen veiligheid te kunnen waarborgen.

Deelname aan de multinationale missie Combined Air Operations Center (CAOC). Sinds augustus 2014 maakt Nederland deel uit van de internationale coalitie die strijdt tegen ISIS, Operation Inherent Resolve (OIR). Nederland levert met een aantal stafofficieren een bijdrage aan deze missie, waarbij de inzet zich enerzijds primair richt op Operation Inherent Resolve in Irak/Syrië en anderzijds op Resolute Support Mission in Afghanistan. Deelname aan deze missie was reeds als afzonderlijke missie opgenomen in het gespenbesluit. Het onderbrengen van deze missie bij de multinationale missies in het besluit doet meer recht aan de specifieke bijdrage die de uitgezonden militairen tijdens hun uitzending leveren. Vanaf 1 december 2020 zullen militairen voor hun bijdrage aan de CAOC-missie de gesp voor multinationale operaties uitgereikt krijgen.

Deelname aan het Joint Operations Command Advisory Team (JOCAT) in Bagdad en Erbil. Het moment is aangebroken dat Iraakse veiligheidsinstanties zelf zorg moeten gaan dragen voor stabiliteit in hun eigen land. De internationale coalitie ondersteunt deze fase door de aansturing van operaties tegen ISIS te laten mentoren door de ISF. De strategische en operationele advisering van het Iraakse Joint Operations Command Iraq (JOC-I), om de Iraakse veiligheidsinstituties te verzelfstandigen, past in de laatste fase van het militaire campagneplan van de internationale coalitie in de strijd tegen ISIS. Door deelname met een aantal stafofficieren draagt Nederland vanaf 1 januari 2021 bij aan het versterken van de Iraakse veiligheidsinstituties.

Deelname aan de missie Baltic Air Policing (BAP). De BAP-missie is in het leven geroepen nadat Estland, Letland en Litouwen lid werden van de NAVO. De NAVO's Assurance Measure heeft tot doel het luchtruim van de drie Baltische staten te verdedigen, omdat zij niet over eigen middelen beschikken om dit te doen. Op rotatiebasis vervullen NAVO-lidstaten deze taak. Nederland is vanaf 4 januari 2017 gedurende 4 maanden de lead nation en levert 4 F16's die 24/7 paraat staan. Om dit mogelijk te maken worden door Nederland 125 militairen en een aantal liaisonofficieren ter beschikking gesteld.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten