STAATSCOURANT
Nr. 21878
3 mei
2021


Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 21 april 2021, nr. 2127629, houdende bepalingen voor de toekenning van een medaille of penning voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justiti&eaum;le Inrichtingen (Regeling trouwe en langdurige dienst DJI)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op het advies van de Kanselier der Nederlandse Orden

Besluit:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  1. Minister:   de Minister van Justitie en Veiligheid;
  2. DJI:   de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;'
  3. medaille:   draagmedaille, bedoeld in artikel 3, eerste lid, zoals omschreven in bijlage 1;
  4. penning:   de legpenning, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals omschreven in bijlage 2;
  5. jaarteken:   het teken met de aanduiding 25 (XXV), 40 (LV) of 50 (L), zoals omschreven in bijlage 3;
  6. baton:   het lint met een vast formaat van 27 x 11 mm, zoals omschreven in bijlage 1;
  7. oorkonde:   de oorkonde, zoals opgenomen in bijlage 3;
  8. ambtenaar:   degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden werkzaam is bij DJI en bij deze organisatie is tewerkgesteld.
 2. De bijlagen worden gepubliceerd op de internetsite van DJI.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige regeling wordt de voor ambtenaren voorgeschreven dienstkleding geacht een uniform te zijn.

HOOFDSTUK 2. DE MEDAILLE EN DE PENNING

Artikel 3

 1. Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.
 2. Er is een penning voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.

Artikel 4

 1. Onverminderd artikel 5 kent de Minister eenmalig de medaille toe aan de ambtenaar die het dragen van een uniform is voorgeschreven en aan wie:
  1. gedurende een periode van 12½ jaar zonder wezenlijke onderbreking werkzaamheden ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met bijbehorende baton;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XXV met bijbehorende baton;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XL met bijbehorende baton;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken L met bijbehorende baton.
 2. Onverminderd artikel 5 kent de Minister aan de overige ambtenaren toe:
  1. gedurende een periode van 12½ jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de bronzen penning;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de zilveren penning;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de gouden penning;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DII is opgedragen: de antiek gouden penning.
 3. Voor de bepaling van in het eerste en het tweede lid genoemde perioden wordt het tijdbestek dat een ambtenaar met instemming van de Minister binnen of buiten het Koninkrijk op het terrein van DJI is tewerkgesteld, meegerekend.
 4. De ambtenaar met een wezenlijke onderbreking in zijn dienstverband bij DJI komt eveneens in aanmerking voor de in het eerste lid en tweede genoemde medaille en penning indien het tijdbestek voorafgaande en na de onderbreking samengeteld gelijk is aan de in de leden genoemde perioden.

Artikel 5

De Minister kan afzien van toekenning van de medaille, het jaarteken, de baton of de penning

 1. wanneer de ambtenaar zijn diensttijd niet onberispelijk heeft volbracht;
 2. wanneer het gedrag van de ambtenaar niet onbesproken is, of
 3. hangende een onderzoek dat is ingesteld naar de integriteit van de betreffende ambtenaar.

Artikel 6

 1. De medaille, de baton en het jaarteken voldoen aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 1.
 2. De penning voldoet aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7

 1. Indien een ambtenaar in aanmerking komt voor toekenning van de medaille of de penning, controleert het bevoegd gezag of de ambtenaar de medaille of de penning wil ontvangen.
 2. In geval de ambtenaar aangeeft de medaille of de penning te willen ontvangen, wordt de medaille met bijbehorende baton of de penning, beide met een oorkonde, aan hem uitgereikt door de ambtenaar die in de bijlage 1 behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020 als bevoegd gezag, mandaat A, is aangewezen.

Artikel 8

Behoudens het bepaalde in artikel 9 blijft de toegekende medaille en penning het eigendom van de ambtenaar aan wie deze zijn toegekend. Zij mogen niet worden vervreemd.

Artikel 9

 1. Toegekende medaille of penning worden ingetrokken in geval van niet eervol ontslag.
 2. De ambtenaar aan wie niet eervol ontslag is toegekend, is verplicht de aan hem toegekende medaille, penning en oorkonde te retourneren aan het bevoegd gezag.

HOOFDSTUK 3. DRAAGVOORSCHRIFTEN VOOR DE MEDAILLE

Artikel 10

 1. De ambtenaar is bevoegd de medaille aan het lint op het uniform te dragen op borsthoogte, op de linkerzijde van het uniform.
 2. De ambtenaar kan op zijn uniform in plaats van de medaille de baton dragen.
 3. Het bevoegd gezag kan nadere draagvoorschriften stellen.

Artikel 11

 1. De ambtenaar draagt het jaarteken op het medaillelint en de baton.
 2. Na uitreiking van het jaarteken met de aanduiding XL of L, mag het jaarteken met de aanduiding XXV of XL niet meer worden gedragen.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

 1. De ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van deze regeling nog steeds in dienst is van DJI en heeft voldaan aan de vereisten als bedoeld in artikel 4, wordt de medaille of de penning toegekend en vervolgens uitgereikt op een door het bevoegd gezag te bepalen moment.
 2. Indien de ambtenaar op datum van inwerkingtreding recht op meer dan een medaille of penning heeft, wordt hem de medaille of de penning verbonden aan de meeste jaren uitgereikt.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling trouwe en langdurige dienst DJI en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

In de Staatscourant van 28 november 2017, nr. 69789, is de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI gepubliceerd1. Voor de redenen van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting die eveneens is gepubliceerd in dezelfde Staatscourant. De regeling was gebaseerd op de artikelen 50 en 65 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (het ARAR). Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is de rechtspositie van overheidspersoneel in de sector Rijk ingrijpend gewijzigd. Ambtenaren zijn niet meer werkzaam op basis van een eenzijdig aanstellingsbesluit maar op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De arbeidsvoorwaarden worden thans geregeld bij een collectieve arbeidsovereenkomst en niet meer in algemeen verbindende voorschriften. Dit betekent dat het ARAR op 1 januari 2020 van rechtswege is komen te vervallen en daarmee tevens de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI, die immers op het ARAR was gebaseerd. Het toekennen van een medaille of een penning wegens trouwe en langdurige dienst bij DJI is thans geregeld in het Personeelsreglement DJI. Daarmee blijft de toekenning van een medaille of penning een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, maar wordt dit niet geregeld in een door de minister ondertekende regeling.

Met de Kanselier der Nederlandse Orden is overleg gevoerd omtrent onderhavige regeling. De Kanselier der Nederlandse Orden heeft in 2018 het voornemen uitgesproken om de medaille op te nemen in het Besluit Draagvolgorde Onderscheidingen, hetgeen tenminste een instellingsbesluit vereist op het niveau van een ministeriële regeling. Aan deze voorwaarde werd echter niet meer voldaan toen de toekenning van de medaille niet meer in een ministeriële regeling, maar in het Personeelsreglement DJI werd vervat. Dit doet afbreuk aan de blijk van waardering voor medewerkers die zich jarenlang hebben ingezet voor DJI. Derhalve is er aanleiding om de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI opnieuw vast te stellen. Deze nieuwe regeling wil op geen enkele wijze een breuk bewerkstelligen met de oorspronkelijke regeling of het Personeelsreglement DJI. Voor een verdere toelichting op de regeling wordt dan ook verwezen naar de Staatscourant van 28 november 2017, nr. 69789 en de wijziging van de regeling in de Staatscourant 2018, 59560.

De in de regeling vernoemde bijlagen zijn niet gepubliceerd in de Staatscourant maar op de internetsite van DJI.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

1
Deze Regeling is gewijzigd bij besluit van 8 oktober 2018, Stcrt. 2018, nr. 59560.