STAATSCOURANT
Nr. 41087
3 augustus
2020


Regeling vergoedingen commissies politie 2020

De korpschef besluit de hierna volgende regels vast te stellen ten aanzien van de vergoedingen voor leden van de plaatsingsadviescommissie, de bezwaaradviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, de adviescommissie PTSS Politie, de adviescommissie Regeling aanvraag LFNP, de Auditcommissie Politie, de Toetsingscommissie Politievrijwilligers, de Commissie Geweldsaanwendingen, de Adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie en de Commissie tijdelijke aanstelling.

Algemene definities

 1. de ambtenaar van politie: een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder i van het Besluit algemene rechtspositie politie;
 2. Brvvp: Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie.

(...)

Paragraaf 9 De adviescommissie eremedaille voor verdienste politie

Artikel 17
In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie: de door de korpschef ingestelde adviescom-missie die de korpschef adviseert met het oog op zijn beslissing over een bij hem ingediende voordracht tot toekenning van een eremedaille als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tot een eremedaille voor verdienste politie.
 2. de bijeenkomst: een vergadering van de adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie waarin gekomen wordt tot advisering aan het bevoegd gezag over de ingediende voordracht als bedoeld onder a, de voorbereiding en afhandeling van de bijeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 18

 1. Een lid van de adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie ontvangt voor het bijwonen van een bijeenkomst een vergoeding van 215, per dagdeel.
 2. De voorzitter van de adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie ontvangt voor het bijwonen van een bijeenkomst een vergoeding van 280, per dagdeel.
 3. Geen recht op de in het eerste en tweede lid genoemde vergoeding hebben commissieleden en voorzitters die aangesteld zijn als ambtenaar van politie en een bijeenkomst bijwonen:
  1. in diensttijd;
  2. gedurende de tijd waarin hen buitengewoon verlof verleend is op grond van artikel 35 of 35a van het Besluit algemene rechtspositie politie.
 4. De voorzitter en leden van de adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Brvvp. Andere kosten dan reiskosten worden niet vergoed.

(...)

Slotbepalingen

Artikel 21
Vervallen.

Artikel 22
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en heeft uitsluitend voor de commissie tijdelijke aanstelling terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Artikel 23
De Regeling vergoedingen commissies politie 2019 komt hiermee per 1 augustus 2020 te vervallen.

Artikel 24
Deze regeling kan worden aangehaald als de 'Regeling vergoedingen commissies politie 2020'. De regeling zal worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Vastgesteld op 22 juli 2020

E.G.M. Huyzer
plaatsvervangend korpschef


TOELICHTING

In deze regeling zijn de vergoedingen opgenomen voor diverse commissies die activiteiten verrichten ten behoeve van de politie. De Regeling vergoedingen commissies politie 2020 volgt de Regeling vergoedingen commissies politie 2019 op. Reden voor de wijziging is gelegen in de wijziging van de vergoeding voor de voorzitter en leden van de Auditcommissie politie en van de commissie geweldsaanwending alsmede de instelling van de Commissie tijdelijke aanstelling.

(...)

Paragraaf 9 (adviescommissie eremedaille voor verdienste politie)
Voor deze door de korpschef ingestelde commissie is gekozen voor vergoedingen per dagdeel. De hoogte van de vergoeding is afgestemd op de specifieke werkzaamheden van de adviescommissie. Het aantal bijeenkomsten hangt mede samen met het aantal te ontvangen voordrachten.