STAATSCOURANT
Nr. 25347
11 mei
2020


Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

22 april 2020
Nr. BS 2020007187

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt als volgt gewijzigd:

 1. In onderdeel gg, onderdeel 7o, vervalt ': MULTINATIONALE OPERATIES';
 2. Aan onderdeel gg wordt na onderdeel 7o een onderdeel toegevoegd dat luidt:
    8o.     de missie European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz 'EMASOH', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het westelijk deel van de Golf van Oman, het oostelijk deel van de Arabisch Golf en de Straat van Hormuz, vanaf 28 januari 2020: MULTINATIONALE OPERATIES;

  ARTIKEL II

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  's-Gravenhage, 22 april 2020

  De Minister van Defensie,
  A.Th.B. Bijleveld-Schouten


  TOELICHTING

  Degene die gedurende een bepaalde periode heeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies).
  Dit besluit voorziet in de instelling van een gesp in verband met de Nederlandse deelname aan de Europese-geleide maritieme missie, genaamd European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio is door het kabinet (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 521, nr. 398) besloten om met een schip en een aantal stafofficieren voor het Frans geleide Force Headquarters bij te dragen aan bovenstaande Europees-geleide maritieme missie. Aanleiding voor deze bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Golf was een aantal incidenten met olietankers in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Deze incidenten onderstreepten de hoge mate van urgentie om de vrije doorvaart in de regio veilig te stellen, waarmee ook een Nederlands belang was gemoeid. Met de deelname aan EMASOH met het schip inclusief helikopterdetachement en het aantal stafofficieren heeft Nederland bijgedragen vanaf 28 januari 2020 aan de naleving van het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht en de bevordering van de internationale rechtsorde. Dit ten behoeve van de schepen die onder de vlag van het Koninkrijk dagelijks gebruik maken van deze belangrijke zeevaartroute, maar ook ten behoeve van de schepen die onder de vlag varen van onze (Europese) bondgenoten en partners.

  De Minister van Defensie,
  A.Th.B. Bijleveld-Schouten