STAATSCOURANT
Nr. 68953
18 december
2019


Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen

5 december 2019
BS2019021144
Directie Juridische Zaken

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen;

Besluit:

Artikel 1

In verband met de hulpverlening in militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Dorian op de Bahama's, waarbij in de periode van 11 september 2019 tot en met 26 september 2019 op het eiland Abaco en vanaf het schip Zr.Ms. Johan de Witt en het vaartuig Zr.Ms. Snellius hulp werd verleend, wordt de gesp 'BAHAMA'S 2019' ingesteld.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 december 2019

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten


TOELICHTING

Het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen (HHR) strekt er toe om personen die, deel uitmakend of tezamen met de krijgsmacht, daadwerkelijk hulp hebben verleend en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond, in aanmerking te brengen voor een herinneringsmedaille. De herinneringsmedaille wordt toegekend met een gesp. Ingaande 1 juli 2018 stelt de Minister van Defensie de gesp in, waar dit voorheen bij Koninklijk Besluit geschiedde (Stb. 2018, 237).

De gesp BAHAMA'S 2019 is de eerste HHR-gesp die door de Minister van Defensie wordt ingesteld.

Begin september 2019 richtte orkaan Dorian grote verwoestingen aan op de Bahama's. Er vielen doden en gewonden, huizen en infrastructuur raakten zwaar beschadigd en grote delen van de getroffen eilanden stonden onder water. De reeds geplande internationale oefening Carribean Coast 2019 werd onmiddellijk beëindigd, de oefening Dyamic Mariner werd geannuleerd. In plaats daarvan werden de middelen die voor de oefeningen waren bestemd, ingezet bij de internationale operatie Humanitarian Aid and Disaster Relief Bahamas. Naast vijftig Franse en vijftig Duitse collega's, verleenden 550 Nederlandse militairen van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten en het Commando Koninklijke Marechaussee noodhulp.

Vanaf het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt, dat als hoofdkwartier voor de operatie fungeerde, werden landingsvaartuigen ingezet. Daarnaast transporteerde het hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Snellius 160 kuub aan goederen en voerde het onderwatermetingen uit.

Defensie bood met name ondersteuning bij de wederopbouw op het eiland Abaco. Op Abaco bouwden de militairen onder meer een dam, repareerden zij aggregaten, zorgden zij voor medische ondersteuning en evacuaties en verdeelden zij water, brandstof, basisnoodgoederen en materialen van (non)gouvernementele en (inter)nationale (hulp)organisaties.

De hulpverlening vond plaats van 11 tot en met 26 september 2019.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten