STAATSCOURANT
Nr. 60571
7 november
2019


Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

30 oktober 2019
Nr: BS2019019445
Directie Juridische Zaken

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies;

Besluit:

 

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel cc, onder 13o, vervalt ': VN OPERATIES'.

2. In onderdeel cc wordt na subonderdeel 13o drie subonderdelen ingevoerd, die luiden:
  14o.   de United Nations Support Mission 'UNSMIL' in Libië, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Libië vanaf 2017;
  15o.   de United Nations Development Programme Somalië ‘UNDP Somalië’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Somalië vanaf 2018;
  16o.   de United Nations Mine Action Service ‘UNMAS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 2018: VN OPERATIES;.

3. In onderdeel dd, onder 7o wordt onder vernummering van de subonderdelen 8o en 9o tot 9o en 10o, een subonderdeel toegevoegd dat luidt:
  8o.   de operatie Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre ‘RAPPICC’, voor zover deelname heeft plaatsgehad vanaf 1 oktober 2013;.

4. In onderdeel dd, onder 10o (nieuw), vervalt ': NAVO OPERATIES'.

5. In onderdeel dd wordt na subonderdeel 10o (nieuw) een subonderdeel toegevoegd dat luidt:
  11o.   de operatie NATO Mission Iraq ‘NMI’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in Irak vanaf 15 juni 2018: NAVO OPERATIES;.

6. In onderdeel ee, onder 15o, vervalt '; EU OPERATIES'.

7. In onderdeel ee worden onder vernummering van subonderdeel 19o tot 20o, na subonderdeel 18o een subonderdeel toegevoegd dat luidt:
  19o.   de EU missie 'EUCAP Somalië' voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Somalië vanaf 1 juni 2016;.

8. In subonderdeel 20o (nieuw) vervalt '; EU OPERATIES'.

9. Na subonderdeel 20o (nieuw), worden twee subonderdelen toegevoegd die luiden:
  21o.   de EU missie 'EUSTAMS' voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 1 augustus 2017;
  22o.   de EU missie 'EUCAP SAHEL NIGER' voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Niger vanaf 1 september 2018: EU-OPERATIES;.

10. In onderdeel gg, subonderdeel 7o, wordt de zinsnede 'tot 1 december 2016' geschrapt.

11. In onderdeel kk wordt de punt vervangen door een puntkomma.

12. Na onderdeel kk wordt een subonderdeel toegevoegd dat luidt:
  mm.   voor deelname aan Enhanced Forward Presence Baltics ‘EFP’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen vanaf 1 maart 2017; FORWARD PRESENCE BALTICS.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 30 oktober 2019

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten


TOELICHTING

Degene die gedurende een bepaalde periode heeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies). Deze regeling voorziet in de instelling van een aantal gespen, in verband met Nederlandse deelname aan bepaalde missies of operaties.

UNSMIL Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de VN-operatie United Nations Support Mission, die is opgezet om leiding te geven aan het politieke proces en parallel daaraan te adviseren over hervorming van de veiligheidssector en de economie in Libië. Nederland droeg in 2018 met een voluntary national contribution van een stafofficier, politiemensen en civiele experts bij aan de terugkeer van de VN-missie naar Tripoli, zodat het primaire politieke proces in Libië effectiever kan worden ondersteund.

UNDP Somalië Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de VN-operatie United Nations Development Programme Somalië. De operatie valt onder het speciale ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties dat in 1965 is opgericht voor het bestrijden van armoede wereldwijd. De operatie is gericht op rampenbestrijding, op vredesopbouw en het oplossen van conflicten, op een overheid waarbij de mens en wet centraal staan, op economisch herstel, op milieubescherming en op bescherming en versteviging van de positie van vrouwen in Somalië. De operatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Somalische overheid.

UNMAS Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname vanuit Mali aan de United Nations Mine Action Service, onderdeel van het United Nations Department of Peacekeeping Operations. De United Nations Mine Action Service richt zich op mijnenbestrijding wereldwijd. Het coördineert en voert activiteiten uit om de dreiging van mijnen, explosieve oorlogsresten en geïmproviseerde explosieven te beperken.

RAPPIC Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre, een door het Verenigd Koninkrijk opgezet samenwerkingsverband tussen internationale experts en verschillende opsporings-en politieorganisaties op de Seychellen. Doel van het samenwerkingsverband is de bestrijding van piraterij en gewapende overvallen in de Golf van Aden, waar jaarlijks 20.000–30.000 schepen doorheen varen. In 2013 liepen in de regio meerdere internationale anti-piraterijoperaties, waaronder Ocean Shield en Atalanta, gericht op het beschermen van koopvaardijschepen en het escorteren van noodhulptransporten van het World Food Programme (WFP) naar Somalië.

NMI Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de NAVO-missie in Irak (NMI). In het kader van de bevordering van de internationale rechtsorde en met als doel de situatie in Irak en Syrië te de-escaleren en de burgerbevolking te beschermen, levert Nederland sinds 2014 een militaire bijdrage aan de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS), onder de paraplu van de zogenaamde anti-ISIS coalitie. Naast de militaire inzet neemt Nederland actief deel aan de verschillende civiele werkgroepen van de coalitie. Complementair aan de inspanningen van de anti-ISIS coalitie is in het najaar van 2018 NMI met Nederlandse bijdrage van start gegaan, ter versterking van de Iraakse veiligheidssector en ter verduurzaming van de behaalde resultaten in de strijd tegen ISIS. NMI richt zich op versterking van de Iraakse veiligheidssector door training van en advies aan het Iraakse Ministerie van Defensie, respectievelijk de militaire opleidingsinstituten, de Office of the National Security Advisor en het Prime Minister's Office.

EUCAP SOMALIË' Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de EU missie voor capaciteitsopbouw in het kader van maritieme veiligheid in de Hoorn van Afrika en de westelijke Indische Oceaan. EUCAP Somalië is onderdeel van een bredere aanpak van de Europese Unie voor Somalië, die bestaat uit diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssteun, humanitaire hulp en samenwerking op het gebied van veiligheid.

EUSTAMS Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de European Union Stabilisation Action in de steden Mopti en Ségou in Mali. Met het stabiliseringsoptreden is voor de eerste keer uitvoering gegeven aan artikel 28 (1) van het Verdrag van Lissabon dat een integrale, snel inzetbare benadering van conflicten en crises bevordert. Doel van het optreden was de consolidering en ondersteuning van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten door versterking van het bestuur in Mali. De civiele missie bestond uit tien experts die de regionale overheden adviseerden op het gebied van democratie, rule of law, mensenrechten en gendergelijkheid. Een van hen was een civiel expert die werd uitgezonden namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

EUCAP Sahel Niger Hiermee wordt een gesp ingesteld voor deelname aan de EU missie voor versterking van capaciteit van de binnenlandse veiligheidssector en het tegengaan van georganiseerde criminaliteit in Niger. De missie is in 2012 begonnen. Omdat het land is omgeven door instabiele buurlanden, behoort ook het versterken van grensbeheer tot de doelen. In het kader van deze missie is een klein aantal civiele experts uitgezonden namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

FSE Mirage Met het schrappen van de zinsnede 'tot 1 december 2016' kan ook deelname aan de operatie FSE Mirage na 30 november 2016 leiden tot toekenning van een gesp indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De multinationale operatie, gelegerd op de vliegbasis Al Minhad in de Verenigde Arabische Emiraten, is een tussenstop op weg van Nederland naar Afghanistan. De operatie biedt logistieke ondersteuning aan mariniers die Nederlandse zeetransporten beschermen tegen piraten, ondersteunt bij het in- en uitladen van vliegtuigen die een tussenlanding maken. De eenheid vormt een belangrijke schakel tussen Nederland, de vliegbasis Eindhoven en Kandahar Airfield in Afghanistan, van waaruit personeel en materieel verder worden vervoerd.

EFP Baltics Hiermee wordt een gesp ingesteld voor degene die behoorde tot de Nederlandse eenheden die vanaf 2017 bijdroegen aan de versterkte militaire aanwezigheid in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen. De overige eenheden zijn afkomstig uit verschillende NAVO-landen, waaronder Duitsland, België en Noorwegen. De aanwezigheid beoogt schending van het NAVO-verdragsgebied te voorkomen en de bondgenoten in het oosten van Europa gerust te stellen na de Russische annexatie van de Krim in 2014. De maatregelen zijn defensief en tonen de solidariteit binnen de NAVO.

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten