STAATSCOURANT
Nr. 59560
24 oktober
2018


Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 oktober 2018, nr. 2331915 houdende wijziging van de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI in verband met diverse omissies in de toepassing

De Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 50 en 65 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 4 van de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI worden een nieuwe derde en vierde lid toegevoegd die luiden als volgt:

  3.     Voor de bepaling van in het eerste en het tweede lid genoemde perioden wordt het tijdbestek dat een ambtenaar met instemming van de Minister binnen of buiten het Koninkrijk op het terrein van DJI is tewerkgesteld, meegerekend.
  4.     De ambtenaar met een wezenlijke onderbreking in zijn dienstverband bij DJI komt eveneens in aanmerking voor de in het eerste lid en tweede genoemde medaille en penning indien het tijdbestek voorafgaande en na de onderbreking samengeteld gelijk is aan de in de leden genoemde perioden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Op 1 januari 2018 is de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI in werking getreden. Voor de beweegredenen om deze regeling tot stand te brengen wordt verwezen naar de toelichting1. Deze regeling wordt inmiddels toegepast en de eerste medailles en penningen zijn aan medewerkers van DJI uitgereikt. Uit de toepassing van de regeling is thans een aantal onbedoelde uitkomsten gebleken. Een langdurige detachering van ambtenaren in dienst van DJI naar het Caribisch gedeelte van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten als ook in internationaal dienstverband wordt niet meegeteld in de berekening van de periode om in aanmerking te komen voor een medaille of een penning. Ook niet als de ambtenaar tijdens zijn detachering taken op het terrein van DJI verricht. Dit laatste is onbillijk. Derhalve wordt de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI in die zin aangepast dat de detacheringsperiode van ambtenaren die met instemming binnen of buiten het Koninkrijk op het terrein van DJI worden tewerkgesteld, wordt meegeteld bij de berekening van de periode van 12,5, 25 en 40 jaar. Of de werkzaamheden tijdens de detachering behoren tot het terrein van DJI, wordt beoordeeld door de minister.

Eveneens wordt onbillijk geacht dat in het geval dat een ambtenaar een dienstverband buiten DJI op een ander terrein aanvaardt en weer terugkeert naar DJI, de eerdere periode bij DJI niet meetelt voor de berekening van de periode van 12,5, 25 en 40 jaar. Derhalve is ook deze omissie met terugwerkende kracht gerepareerd in onderhavige regeling.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

1 Stcrt. 2017, nr. 69789