STAATSCOURANT
Nr. 34854
25 juni
2018


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

12 juni 2018

Nr: BS2018011730

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt als volgt gewijzigd:

  1.   In onderdeel dd, onder 8o vervalt: ': NAVO-OPERATIES';
  2.   Aan onderdeel dd, wordt na 8° een onderdeel toegevoegd dat luidt:
  9o.    voor zover deze deelname heeft plaatsgehad door inzet van NATO E-3 AWACS vanaf de luchthaven Forward Operation Base Konya in Turkije boven Syrië en Irak vanaf 1 oktober 2016: NAVO OPERATIES;
  3.   Aan onderdeel ee wordt na 18o een onderdeel toegevoegd, dat luidt:
  19o.    de EU missie ‘EUPAT’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de republiek Afghanistan, vanaf 1 februari 2017: EU OPERATIES;
  4.   Aan onderdeel jj wordt na ‘vanaf 1 januari 2001’ toegevoegd: ‘waarbij ten aanzien van de eerste inzet wordt afgeweken van de eis dat de inzet een aaneengesloten periode van ten minste dertig dagen betreft’

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juni 2018

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten


TOELICHTING

Degene die gedurende tenminste dertig dagen geeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies). De wijzigingen voegen meerdere operaties toe aan de lijst, waarbij na deelname een gesp wordt toegekend.

Bij de toevoegde operaties zijn niet altijd of uitsluitend militairen betrokken, maar (ook) ambtenaren van politie en (of) civiele experts die vanwege de Staat zijn uitgezonden. Hun deelname vindt plaats na overleg tussen de Ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Een dergelijke civiele operatie is gelijkgesteld met een vredesoperatie als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Artikelsgewijs

Artikel I, onder 1 en 2

Dit onderdeel betreft de inzet van verkenningsvliegtuigen in NAVO-verband ter ondersteuning van de coalitie tegen terreurorganisatie IS. De toestellen, uitgerust met het Airborne Warning And Control System (AWACS), stegen op vanaf de Turkse vliegbasis Forward Operation Base Konya. De vliegtuigen leverden luchtbeeld en leverden coördinatie-informatie ten behoeve van veiliger vliegverkeer.

Artikel I, onder 3

Het European Union Police Advisory Team (EUPAT) in Afghanistan is de opvolger van de EUPOL-missie in Afghanistan die eind 2016 afliep. In februari 2017 besloot de Raad van de Europese Unie tot de instelling van het EUPAT voor de duur van het mandaat van de Speciaal Vertegenwoordiger van de EU (EUSV) in Afghanistan tot en met 31 augustus 2017. Nederland leverde de – civiele – programme manager van het team dat de opdracht had om namens de Europese Unie bij te dragen aan de hervorming van de Afghaanse politie en de justitiële keten.

Artikel 1, onder 4

De inzet bij Speciale Operaties beslaat meestal minder dan dertig dagen, zodat niet wordt voldaan aan de eis dat voor toekenning van de medaille de inzet ten minste dertig aaneengesloten dagen beslaat (artikel 5, eerste lid, onder a, Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies). Om militairen toch in aanmerking te laten komen voor een medaille of gesp, wordt ten aanzien van de eerste inzet afgeweken van genoemde eis. Deze afwijking is mogelijk op grond van artikel 5, derde lid, onder a, Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Artikel II

In verband met reeds uitgereikte medailles is besloten de wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht heeft geen negatieve gevolgen nu deze wijzigingsregeling alleen voorziet in uitbreiding van het aantal gespen, niet in beperking ervan.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten