STAATSCOURANT
Nr. 11495
26 februari
2018


Besluit Tolkenpenning Defensie

16 februari 2018
Nr. BS/2018003217

De Minister van Defensie

Gelet op Artikel 2, tweede lid, van het Veteranenbesluit

Besluit:

Artikel 1. Instelling Tolkenpenning

Ingesteld wordt een Tolkenpenning voor de militaire tolk werkzaam voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Artikel 2. Criteria

Een militaire tolk komt in aanmerking voor toekenning van de Tolkenpenning, indien deze:

 1. staat ingeschreven in het Tolkenregister Defensie; en
 2. op enig moment vanaf 2001 als militaire tolk is ingezet; en
 3. in dat kader heeft deelgenomen aan een door de Minister van Defensie aangewezen missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde; en
 4. daarbij een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond; alsmede
 5. ten minste 30 dagen aaneengesloten in het operatiegebied heeft verbleven.

Artikel 3. Vormgeving

 1. De Tolkenpenning is cirkelvormig, heeft een diameter van 60 millimeter, een randdikte van 3 mm en is vervaardigd van mat bronskleurig metaal.
 2. Op de voorzijde zijn in reliëf gesprekslijnen aangebracht, met daar doorheen een rechthoek die de positie van de militaire tolk symboliseert. In cirkelvorm is Latijnse tekst opgenomen bestaande uit de woorden, Sine Translatio Nihil Intellecti, overeenkomstig de afbeelding op de bijlage, behorend bij dit artikel. Op de achterzijde bevindt zich het Koninklijk wapen (Rijkswapen).

Artikel 4. Toekenning

 1. De toekenning van de Tolkenpenning geschiedt namens de Minister van Defensie door de Commandant der Strijdkrachten.
 2. De Tolkenpenning wordt per militaire tolk eenmalig toegekend.
 3. De Tolkenpenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 5 Intrekking

 1. De Minister van Defensie kan de toekenning van de Tolkenpenning intrekken op grond van feiten en omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend waren en op grond waarvan toekenning niet zou hebben plaatsgevonden.
 2. Na de intrekking is de militaire tolk niet langer gerechtigd de Tolkenpenning te behouden en retourneert hij deze met de oorkonde onverwijld aan het Ministerie van Defensie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum tekening.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit Tolkenpenning Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten


BIJLAGE BIJ HET BESLUIT TOLKENPENNING DEFENSIE

Voorkant (schets)

Voorkant (schets)

Achterkant (schets)

Achterkant (schets)


TOELICHTING

Voor het goed functioneren van Defensiepersoneel in een internationale omgeving is contact met de lokale bevolking en de lokale autoriteiten, van grote waarde. De militaire tolk levert daaraan een specifieke bijdrage waarbij hij intensief betrokken is bij de lokale bevolking. Hij zorgt er voor dat de communicatie op een doeltreffende wijze verloopt. De inzet van een militaire tolk, die de nuances van de betreffende talen begrijpt, die een goede inschatting kan maken van de omstandigheden waaronder hij zijn werk verricht, is daarbij cruciaal.

Militaire tolken hebben een aparte positie in een militaire eenheid. In verband met de aard van hun werk zijn zij slechts voor een beperkte tijd aan een eenheid verbonden, meestal voor de duur van een missie in een uitzendgebied. In die beperkte tijd wordt een zwaar beroep op hen gedaan. Dat heeft te maken met de schaarse capaciteit aan beschikbare militaire tolken en met hun specifieke kennis waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de veiligheid. Om de bijzondere inzet van de militaire tolk te erkennen en te waarderen is gekozen voor het instellen van een Tolkenpenning.

De Tolkenpenning wordt uitgereikt aan de militaire tolk zelf. Aan deze inzet zijn een legpenning en een oorkonde verbonden. Met de instelling van de Tolkenpenning geeft het Ministerie van Defensie tastbaar uitdrukking aan de erkenning voor en waardering van de militaire tolken die namens Nederland vanaf 2001 hebben deelgenomen aan missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

Ambtshalve wordt de Tolkenpenning aangevraagd door het Talen Centrum Defensie, door middel van een aanvraag aan de CDS, indien de militaire tolk voldoet aan de in artikel 2 gestelde criteria. Voor alle missies na 1 januari 2018 dient de aanvraag binnen 12 maanden na afloop van de inzet, bedoeld in artikel 2, onder c, te zijn ingediend. Voor eerdere missies wordt de penning ambtshalve toegekend.

De uitreiking geschiedt in overleg met de militaire tolk in het operatiegebied, in Nederland of door toezending per aangetekende post. Tegelijkertijd met de Tolkenpenning wordt een daarbij behorende oorkonde uitgereikt.