STAATSCOURANT
Nr. 69789
6 december
2017


Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2132323, houdende bepalingen voor de toekenning van een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (Regeling trouwe en langdurige dienst DJI)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 50 en 65 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: de Minister van Justitie en Veiligheid;
 2. DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 3. medaille: draagmedaille, bedoeld in artikel 3, eerste lid, zoals omschreven in bijlage 1;
 4. penning: de legpenning, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals omschreven in bijlage 2;
 5. jaarteken: het teken met de aanduiding 25 (XXV), 40 (LV) of 50 (L), zoals omschreven in bijlage 1;
 6. baton: het lint met een vast formaat van 11 x 27 mm dat met de stof van de medaille is overtrokken, zoals omschreven in bijlage 1;
 7. oorkonde: de oorkonde, zoals opgenomen in bijlage 3;
 8. ambtenaar: ambtenaar aangesteld door de Minister, in dienst bij DJI.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige regeling wordt de voor ambtenaren voorgeschreven dienstkleding geacht een uniform te zijn.

HOOFDSTUK 2. DE MEDAILLE EN DE PENNING

Artikel 3

 1. Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.
 2. Er is een penning voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.

Artikel 4

 1. Onverminderd artikel 5 kent de Minister eenmalig de medaille toe aan de ambtenaar die het dragen van een uniform is voorgeschreven en aan wie:
  1. gedurende een periode van 12˝ jaar zonder wezenlijke onderbreking werkzaamheden ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met bijbehorend baton;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XXV met bijbehorende baton;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XL met bijbehorende baton;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken L met bijbehorende baton.
 2. Onverminderd artikel 5 kent de Minister aan de overige ambtenaren toe:
  1. gedurende een periode van 12˝ jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de bronzen penning;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de zilveren penning;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de gouden penning;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DII is opgedragen: de antiek gouden penning.

Artikel 5

De Minister kan afzien van toekenning van de medaille, het jaarteken, de baton of de penning

 1. wanneer de ambtenaar zijn diensttijd niet onberispelijk heeft volbracht;
 2. wanneer het gedrag van de ambtenaar niet onbesproken is, of
 3. hangende een onderzoek dat is ingesteld naar de integriteit van de betreffende ambtenaar.

Artikel 6

 1. De penning voldoet aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 2.
 2. De medaille, de baton en het jaarteken voldoen aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 7

 1. Indien een ambtenaar in aanmerking komt voor toekenning van de medaille of de penning, controleert het bevoegd gezag of de ambtenaar de medaille of de penning wil ontvangen.
 2. In geval de ambtenaar aangeeft de medaille of de penning te willen ontvangen, wordt de medaille of de penning met een oorkonde aan hem uitgereikt door de ambtenaar die in artikel 2 van het Mandaatbesluit hoofddirecteur HDJI 2015 als bevoegd gezag, mandaat A, is aangewezen.

Artikel 8

Behoudens het bepaalde in artikel 9 blijft de toegekende medaille en penning het eigendom van de ambtenaar aan wie deze zijn toegekend. Zij mogen niet worden vervreemd.

Artikel 9

 1. Toegekende medaille of penning worden ingetrokken in geval van niet eervol ontslag.
 2. De ambtenaar aan wie niet eervol ontslag is toegekend, is verplicht de aan hem toegekende medaille, penning en oorkonde te retourneren aan het bevoegd gezag.

HOOFDSTUK 3: DRAAGVOORSCHRIFTEN VOOR DE MEDAILLE

Artikel 10

 1. De ambtenaar is bevoegd de medaille aan het lint op het uniform te dragen op borsthoogte, op de linkerzijde van het uniform.
 2. De ambtenaar kan op zijn uniform in plaats van de medaille de baton dragen.
 3. Het bevoegd gezag kan nadere draagvoorschriften stellen.

Artikel 11

 1. De ambtenaar draagt het jaarteken op het medaillelint en de baton.
 2. Na uitreiking van het jaarteken met de aanduiding XL of L, mag het jaarteken met de aanduiding XXV of XL niet meer worden gedragen.

HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

 1. De ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van deze regeling nog steeds in dienst is van DJI en heeft voldaan aan de vereisten als bedoeld in artikel 4, wordt de medaille of de penning toegekend en vervolgens uitgereikt op een door het bevoegd gezag te bepalen moment.
 2. Indien de ambtenaar op datum van inwerkingtreding recht op meer dan een medaille of penning heeft, wordt hem de medaille of de penning verbonden aan de meeste jaren uitgereikt.

Artikel 13

Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling trouwe en langdurige dienst DJI en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus


NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van onderhavige regeling wordt een onderscheiding uitgereikt aan DJI-ambtenaren die in trouwe en langdurige dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkzaam zijn. De regeling regelt de toekenning van de medaille, baton en jaarteken(s) aan DJI-ambtenaren die vallen onder het Draagprotocol dienstkleding DJI. Aan de overige ambtenaren regelt dit besluit toekenning van een penning van waardering.
De onderscheiding wordt ingesteld vanwege de wens om op officiële wijze waardering te geven aan ambtenaren die in trouwe en langdurige dienst van DJI zijn, in een andere vorm dan een financiële waardering. Erkenning en waardering versterken de identiteit en de beroepstrots en hebben doorgaans een positieve weerslag. Geüniformeerde DJI-ambtenaren die zich gedurende een periode van 12˝, 25, 40 of 50 jaren hebben ingezet voor DJI, komen in aanmerking voor een medaille, baton en jaarteken(s). Voor de toepassing van dit besluit wordt dienstkleding gelijk gesteld met een uniform. De grondslag voor onderhavige regeling op het uitreiken aan en het dragen van de medaille door DJI-ambtenaren die uniforme dienstkleding dragen is artikel 65 van het ARAR. Voor de overige DJI-ambtenaren wordt als waardering voor trouwe en langdurige dienst bij DJI een penning uitgereikt. In het ARAR is geen grondslag om dit te regelen. Op dit punt heeft de regeling het karakter van een beleidsregel.
Met de medaille en de penning heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid om op een bijzondere wijze waardering uit te brengen aan ambtenaren die bereid zijn zich langdurig voor het werk bij DJI in te zetten en daarmee een bijzondere vorm van vakmanschap en toewijding hebben getoond. De onderscheiding beoogt niet als doel de mobiliteit van ambtenaren te belemmeren.
Toekenning van de medaille en de penning geschiedt op basis van langdurige en trouwe dienst. Aan dit begrip wordt op de volgende wijze inhoud gegeven. Op de eerste plaats betreft het een ambtenaar die is aangesteld in dienst bij DJI gelet op de definitie van ambtenaar. Hieruit kan worden opgemerkt dat voor DJI externen – inhuurkrachten en naar DJI gedetacheerde ambtenaren – niet in aanmerking komen voor de onderhavige regeling. Als tweede eis wordt gesteld dat ambtenaren een bepaald aantal jaren zonder wezenlijke onderbreking werkzaamheden ten behoeve van DJI zijn opgedragen. Hierdoor worden ambtenaren in dienst van DJI, die vanuit DII langdurig worden gedetacheerd, uitgesloten van deze regeling. Zij zijn immers dan niet meer belast met DJI-taken. Ook in de sector Politie worden soortgelijke eisen gesteld voor toekenning van een medaille.
Slechts in een drietal situaties kan het bevoegd gezag besluiten af te zien een medaille of penning toe te kennen. Het gaat om de volgende situaties:

De praktijk van het aanvragen en het toekennen van een medaille of een penning is als volgt. Het bevoegd gezag initieert en verifieert of de desbetreffende ambtenaar gedurende 12½, 25, 40 of 50 jaar zonder wezenlijke onderbreking belast is met DJI-werkzaamheden en of er redenen zijn de onderscheiding niet toe te kennen. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen wanneer er sprake is van een wezenlijke onderbreking. Aan de ambtenaar die aan de criteria voldoet, wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid de betreffende medaille met bijbehorend oorkonde, baton en jaarteken(s) of de penning toegekend, tenzij de ambtenaar heeft aangegeven hiervan af te willen zien. De ambtenaar is zelf verantwoordelijk voor een goede registratie van zijn dienstjaren bij DJI in zijn personeelsdossier. Over het algemeen zal de ingangsdatum van de diensttijd bij DJI kunnen worden afgeleid uit het aanstellings- dan wel het overplaatsingsbesluit van de betreffende ambtenaar bij DJI. Wanneer dit niet het geval is, dient de ambtenaar aan de hand van andere stukken het gestelde aantal aaneengesloten dienstjaren bij DJI te bewijzen. Het ontvangen van de medaille en de penning als het dragen van de medaille is gebaseerd op vrijwilligheid. Wanneer een ambtenaar om welke reden dan ook wenst af te zien van toekenning, kan hij dit melden aan het bevoegd gezag. Wanneer toekenning reeds is geschied voordat de ambtenaar melding heeft gedaan, kan de ambtenaar afzien van het in ontvangst nemen, dan wel het dragen van een toegekende medaille. Wanneer de ambtenaar de medaille of de baton draagt, dient hij deze conform de aanwijzingen van het bevoegd gezag en de geldende voorschriften, zoals het Besluit draagvolgorde onderscheidingen, te dragen.
De medaille en de penning zijn na uitreiken van de ambtenaar en behoeven na zijn overlijden niet te worden teruggegeven. Een eenmaal toegekende medaille of penning wordt ingetrokken indien de ambtenaar oneervol wordt ontslagen. Alsdan is de ambtenaar verplicht de medaille met baton en jaarteken(s) of de penning met de bijbehorende oorkonde(s) te retourneren aan het bevoegd gezag.
Onderhavige regeling is besproken met het Georganiseerd Overleg DJI. De vakorganisaties hebben ingestemd met de regeling.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus