STAATSCOURANT
Nr. 58982
18 oktober
2017


Besluit draagvolgorde onderscheidingen

10 oktober 2017
Nr. KNO/17/7632

De Kanselier der Nederlandse Orden,

Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 25 juli 2013 vastgestelde Besluit draagvolgorde van de erkende onderscheidingen te herzien;

Gelet op de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1

Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of Ministeriële onderscheidingen draagt, dan worden deze links op de borst gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer het dichtst bij het hart wordt gedragen.

Artikel 2

De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:

Rangnummer Benaming onderscheiding Graden/klassen/medailles
A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen
1 Militaire Willems-Orde 1.1 Ridder Grootkruis
1.2 Commandeur
1.3 Ridder der 3e klasse
1.4 Ridder der 4e klasse
2 Kruis (Medaille) voor Moed en Trouw  
3 Eresabel  
4 Verzetskruis  
5 Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon in goud
6 Orde van de Nederlandse Leeuw 6.1 Ridder Grootkruis
6.2 Commandeur
6.3 Ridder
7 Orde van Oranje-Nassau 7.1 Ridder Grootkruis
7.2 Grootofficier
7.3 Commandeur
7.4 Officier
7.5 Ridder
7.6 Lid
7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud
7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver
7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons
B. Huisorden
8 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau 8.1 Ridder
9 Huisorde van Oranje 9.1 Grootkruis
9.2 Groot Erekruis
9.3 Erekruis
10 Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje 10.1 in goud
10.2 in zilver
11 Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft  
12 Eremedaille voor Kunst en Wetenschap  
13 Kroonorde 13.1 Grootkruis
13.2 Groot Erekruis met plaque
13.3 Groot Erekruis
13.4 Erekruis met rozet
13.5 Erekruis
13.6 Eremedaille in goud
13.7 Eremedaille in zilver
13.8 Eremedaille in brons
C. Overige staatsonderscheidingen
C1. Onderscheidingen voor dapperheid
14 Eervolle Vermelding  
15 Bronzen Leeuw  
16 Verzetsster Oost-Azië 1942-1945  
17 Bronzen Kruis  
18 Kruis van Verdienste  
19 Vliegerkruis  
20 Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon 20.1 in zilver
20.2 in brons
C2. Onderscheidingen voor verdiensten
21 Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning) 21.1 in goud
21.2 in zilver
21.3 in brons
22 Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille) 22.1 in zilver
22.2 in brons
23 De Ruytermedaille 23.1 in goud
23.2 in zilver
23.3 in brons
24 Medaille van het Nederlandsche Roode Kruis (Regeringsmedaille)  
25 Erkentelijkheidsmedaille 25.1 in zilver
25.2 in brons
26 Ereteken voor Verdienste (Defensie) 26.1 in goud
26.2 in zilver
26.3 in brons
27 Eremedaille voor verdienste politie in goud
C3. Herinneringsonderscheidingen voor militaire operaties
28 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)  
29 Oorlogsherinneringskruis  
30 Verzetsherdenkingskruis  
31 Ereteken voor Orde en Vrede  
32 Nieuw-Guinea Herinneringskruis  
33 Mobilisatie-Oorlogskruis  
34 Kruis voor Recht en Vrijheid  
35 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties  
36 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties  
37 Herinneringsmedaille Internationale Missies (voorheen Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
38 Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (voorheen Herinneringsmedaille Rampenbrigade)
39 Kosovo-medaille  
C4. Onderscheidingen voor trouwe dienst
40 Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier (Officierskruis)  
41 Onderscheidingteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille) 41.1 in goud
41.2 in zilver
41.3 in brons
42 Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier 42.1 in goud
42.2 in zilver
42.3 in brons
43 Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie  
44 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (voorheen Vrijwilligersmedaille)
C5. Overige herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen
45 Herinneringsmedaille 1926  
46 Herinneringsmedaille Erewacht 1933  
47 Huwelijksmedaille 1937  
48 Inhuldigingsmedaille 1948  
49 Herinneringsmedaille 1962  
50 Huwelijksmedaille 1966  
51 Inhuldigingsmedaille 1980  
52 Medaille Bezoek Nederlandse Antillen 1980  
53 Huwelijksmedaille 2002  
54 Inhuldigingsmedaille 2013  
55 Herinneringsmedaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk  
56 Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken  
57 Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)  
58 Marinemedaille  
59 Landmachtmedaille  
60 Marechausseemedaille  
61 Luchtmachtmedaille  
62 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998  
63 Ereteken Meester-Scherpschutter voor Schepelingen van de Koninklijke Marine  
64 Ereteken Meester-Kanonnier voor Schepelingen van de Koninklijke Marine  
65 Vaardigheidsmedaille KNIL  
66 Schietprijsster KNIL  
D. Erkende (ridderlijke) orden
67 Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta 67.1 Ridder/Dame van eer en Devotie
67.2 Ridder/Dame van Gratie en Devotie
67.3 Ridder/Dame van Magistrale Gratie
68 Johanniter Orde in Nederland 68.1 Erekapittelridder/Erekapitteldame
68.2 Rechtsridder/Rechtsdame
68.3 Ridder/Dame
69 Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 69.1 Commandeur
69.2 Ridder
E. Door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde onderscheidingen
70 Zilveren Anjer geen
71 Orde van de Gouden Ark 71.1 Commandeur
71.2 Officier
71.3 Ridder
F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties
F1. Onderscheidingen voor dapperheid
72 Medaille van het Carnegie Heldenfonds 72.1 in zilver
72.2 in brons
F2. Onderscheidingen voor verdiensten
73 Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis  
74 Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 74.1 in zilver
74.2 in brons
75 Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 75.1 in goud
75.2 in zilver
75.3 in brons
76 Prins Mauritsmedaille  
77 Medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Luchtmacht' &nsp;
F3. Onderscheidingen voor bijzondere inzet
78 Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945  
79 Herinneringskruis 1939-1940 (Nederlandse Rode Kruis)  
80 Herinneringskruis 1940-1945 (Nederlandse Rode Kruis)  
F4 Onderscheidingen voor trouwe dienst
81 Medaille voor 10 jaar Trouwe Dienst (Nederlandse Rode Kruis)  
F5. Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen
82 Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (Vierdaagsekruis)  
83 Nationale Sportmedaille NOC*NSF (voorheen Vaardigheidsmedaille NSF)
84 Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF  
85 Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (TMPT-kruis)  
86 Elfstedenkruis  
G. Onderscheidingen van internationale organisaties
87 Verenigde Naties (VN)  
88 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)  
89 West-Europese Unie (WEU)  
90 Multinational Force & Observers (MFO)  
91 Europese Gemeenschap (EG)  
92 Europese Unie (EU)  
93 Baltic Air Policing-Medal  
H. Buitenlandse onderscheidingen
  In de volgorde van de graden van hoog naar laag. Bij gelijke graad op alfabetische volgorde van de Franse benamingen van land. Bij meerdere onderscheidingen van één land dient de daar gebruikelijke draagvolgorde te worden aangehouden.

Artikel 3

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
  2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld te Den Haag, 10 oktober 2017

De Kanselier der Nederlandse Orden,
H. Morsink


TOELICHTING

Het Besluit draagvolgorde onderscheidingen is laatstelijk gewijzigd op 25 juli 2013 vanwege het opnemen van enkele onderscheidingen. Het thans voorliggende besluit dient aan een breed publiek inzichtelijk te maken welke gedachte aan de draagvolgorde ten grondslag ligt. Het besluit kent daarom de volgende wijzigingen:

Aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie C. Overige staatsonderscheidingen
Deze wijziging in de indeling van categorie C (‘Overige staatsonderscheidingen’) beoogt de indeling inzichtelijker te maken, mede met het oog op het rangschikken van eventueel in de toekomst toe te voegen onderscheidingen. Daartoe worden vijf subcategorieën gecreëerd:

Binnen de subcategorieën worden de onderscheidingen ingedeeld op basis van de datum waarop de onderscheiding bij Koninklijk Besluit, Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling is ingesteld.

Er is om praktische redenen gekozen om in de subcategorie ‘C5 Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen’ de herinneringsonderscheidingen te laten prevaleren boven de vaardigheidsonderscheidingen binnen deze categorie teneinde volgorde in het huidige besluit zoveel als mogelijk in stand te houden. De onderscheidingen voor operationele inzet van de Nederlandse krijgmacht (Marinemedaille, Landmachtmedaille, Marechausseemedaille en Luchtmachtmedaille) zullen gelet op de aard van de onderscheiding en de uitvoerbaarheid gehandhaafd blijven in de categorie ‘C5. Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen’.

Door deze categorisering hebben enkele onderscheidingen een andere positie gekregen in de draagvolgorde. Gelet op de instellingsdatum van de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (1817) en de De Ruytermedaille (1907) zijn deze onderscheidingen van plaats gewisseld.

Aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties
Ook de onderscheidingen die worden toegekend door particuliere organisaties zijn opnieuw gerangschikt conform de categorie C. Overige staatsonderscheidingen:

Binnen de subcategorieën worden de onderscheidingen ingedeeld op basis van de datum waarop de onderscheiding bij Koninklijk Besluit van staatswege is erkend.

Aanpassing volgorde organisaties in categorie G. Onderscheidingen van internationale organisaties
Gelet op de veelvuldige bijdragen van de Nederlandse krijgsmacht en andere organisaties aan vredesoperaties en wederopbouw in internationaal verband is het nodig om deze categorie nader in te vullen om de indeling inzichtelijker te maken. Er is gekozen voor de onderstaande indeling op basis van de oprichtingsdatum van de organisaties of, in het geval van multinationale verbanden, naar de instellingsdatum van de afzonderlijke onderscheiding. Daaruit is deze volgorde af te leiden:

Bij meerdere onderscheidingen van dezelfde organisatie geldt de binnen de organisatie geldende volgorde. Indien deze niet formeel is vastgelegd dienen onderscheidingen te worden gerangschikt, eerst op basis van aard (onderscheiding voor verdiensten of herinneringsonderscheiding) en daar binnen op basis van de instellingsdatum van de onderscheidingen.

Om verwarring te voorkomen zijn onderscheidingen van afzonderlijke militaire missies en bijzondere inzetten onder auspiciën van internationale organisaties niet afzonderlijk vermeld.

Toevoegen en afvoeren nieuwe of erkende onderscheidingen
In de draagvolgorde worden de volgende nieuw ingestelde onderscheidingen toegevoegd:

Uit de draagvolgorde worden de volgende onderscheidingen verwijderd omdat de onderscheiding is ingesteld voor een eenmalige gebeurtenis welke niet langer kan worden toegekend en waarvan de laatste toekenning meer dan honderd jaar geleden heeft plaats gevonden:

Tevens zijn de volgende historische onderscheidingen opnieuw opgenomen:

Aanpassing benaming Herinneringsmedaille Vredesoperaties
De naam van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties is op grond van het besluit van 2 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties, gewijzigd in Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM). De reden was dat de term ‘vredesoperaties’ geen recht deed aan de missies waarin men zich in feite in oorlogsgebied bevindt en in het hoogste geweldsspectrum wordt opgetreden.

Draagvolgorde buitenlandse onderscheidingen
Vanwege een misdruk in de vorige vaststelling van de draagvolgorde is er een misverstand ontstaan over de wijze waarop buitenlandse onderscheidingen dienen te worden gedragen.

De regel is dat buitenlandse onderscheidingen moeten worden gedragen naar de aard van de onderscheiding, d.w.z. eerst de ridderorden gerangschikt aan de hand van de graad en daarna de overige onderscheidingen. Indien een persoon gerechtigd is tot het dragen van twee onderscheidingen van gelijke graad van verschillende landen, dan worden deze gerangschikt op de alfabetische volgorde van de Franstalige benamingen van de landen. Indien de gedecoreerde gerechtigd is tot het dragen van twee onderscheidingen van hetzelfde land, dient hij deze naast elkaar te dragen, ook indien de daaropvolgende onderscheiding van een ander land hoger is in gradatie.
Samenvattend, de draagvolgorde van buitenlandse onderscheidingen wordt eerst bepaald aan de hand van de graad en bij gelijke graad per land op Franse alfabetische volgorde. Heeft een gedecoreerde meerdere onderscheidingen van hetzelfde land, dan moeten deze aansluitend worden gedragen, ongeacht de hoogte van de graad van andere landen.

Graden erkende (ridderlijke) orden
In tegenstelling tot de ridder- en huisorden bevatte categorie D geen nadere vermelding van de bij de in deze categorie opgenomen orden. De afzonderlijke graden zijn alsnog toegevoegd.

Verkorte draagvolgorde
Er is om praktische redenen voor gekozen om geen officiële verkorte draagvolgorde vast te leggen. Op basis van het nieuwe besluit kan er in de brochure Draagwijzer (Kanselarij) en het Handboek Onderscheidingen (Defensie) een nader in te vullen verkorte volgorde worden opgenomen.