STAATSCOURANT
Nr. 46303
15 augustus
2017


Regeling tot wijziging van het Besluit Instelling Ereteken voor Verdienste

17 juli 2017
Nr: BS 2017020287

De Minister van Defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

De regeling van 16 april 1987, houdende de instelling van het Ereteken voor Verdienste, nr. PO 87/055/2101, gewijzigd bij ministeriële kennisgeving van 18 mei 1988, nr. DO 88/055/10466 houdende vaststelling van nadere aanwijzingen ter zake van de onder A. genoemde regeling en gewijzigd bij regeling van 23 juli 2002, nr. DO 055/2002 001827, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

     

Artikel 2
2.     Het Ereteken wordt verleend in goud, in zilver of in brons.

B

Artikel 3 komt te luiden:

     

Artikel 3
1.     Het Ereteken in goud kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gehele Nederlandse krijgsmacht.
2.     Het Ereteken in zilver kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor meerdere krijgsmachtdelen.
3.     Het Ereteken in brons kan worden toegekend aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor een krijgsmachtdeel.

C

Artikel 6 komt te luiden:

     

Artikel 6
1.     De toekenning van het Ereteken in goud en in zilver geschiedt door de Minister van Defensie.
2.     De toekenning van het Ereteken in brons kan geschieden door het hoofd van een defensieonderdeel.

D

In artikel 7, eerste lid, wordt na 'uitgevoerd in goud of in zilver' vervangen door: uitgevoerd in goud, in zilver of in brons.

E

Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:

2.     Indien van het Ereteken alleen het lint wordt gedragen, is op dit lint een palmtak van verguld metaal, van verzilverd metaal of van verbronsd metaal aangebracht.

F

In artikel 9 wordt 'toekenning' vervangen door: uitreiking.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juli 2017

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

Het Ereteken voor Verdienste is ingesteld bij besluit van de Minister van Defensie van 16 april 1987, nr. PO 87/055/2101, houdende de instelling van het Ereteken voor Verdienste. Het Ereteken voor Verdienste in goud of in zilver wordt door de minister toegekend en uitgereikt aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht. Omdat dit in hoge mate individueel is bepaald, is afgezien van het formuleren van nadere criteria.
In de loop der tijd is echter gebleken dat er behoefte bestaat aan nadere onderscheidende criteria, zodat duidelijk wordt dat het Ereteken in goud is bedoeld voor degene die zich aangaande de gehele krijgsmacht op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt en dat het Ereteken in zilver is bedoeld voor degene die dit ten aanzien van meerdere krijgsmachtdelen heeft gedaan. Het leveren van een uitzonderlijke prestatie is niet nader gespecificeerd omdat het definiëren van een uitzonderlijke prestatie sterk afhangt van de omstandigheden van het geval.
Daarnaast is gebleken dat er behoefte bestaat aan een bronzen variant, die -naast het leveren van een uitzonderlijke prestatie- verdienstelijkheid jegens een krijgsmachtdeel betreft. De instelling van een bronzen variant maakt het mogelijk om met een defensiebreed herkenbare onderscheiding verdienstelijk gedrag in meerdere gradaties te belonen. Het maakt bovendien een evenwichtiger toekenning van Eretekens in de organisatie mogelijk.
De bronzen variant kan mede worden toegekend en uitgereikt door de commandant van het defensieonderdeel. Dit zijn de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal, de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Commandant Commando DienstenCentra, de Directeur Defensie Materieel Organisatie en de Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Als waarborg voor de objectiviteit van de toekenningen van het bronzen Ereteken voor Verdienste, wordt het toekenningsbeleid periodiek geëvalueerd door het Permanent Overlegorgaan Decoraties, zoals bij onderscheidingen gebruikelijk is.
De wijziging van artikel 8 betreft een actualisering van de draagwijze ervan.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert