STAATSCOURANT
Nr. 14225
10 maart
2017


Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 tweede lid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1
De bezoldiging van de Kanselier der Nederlandse Orden wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week.

Artikel 2
De Kanselier der Nederlandse Orden ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk


TOELICHTING

Dit besluit regelt de vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden.

Dit besluit spreekt van bezoldiging omdat het is gebaseerd op de Kaderwet ZBO's. Tevens wordt om die reden in het besluit gesproken van Kanselier van de Orde van de Nederlandse Leeuw. De hoedanigheid van kanselier is historisch in eerste instantie ontstaan als Kanselier van deze orde maar later tevens uitgebreid met Kanselier van de Orde van Oranje-Nassau.
Daarmee betreft dit besluit derhalve de vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden.

Tot nu toe werd aan de Kanselier een vergoeding voor representatie toegekend. Een toenemend tijdsbeslag en de wens tot duurzame regeling van een vergoeding, zijn reden om deze vergoeding representatie te vervangen door de vergoeding zoals opgenomen in artikel 1 van dit besluit. De vergoeding voor representatie komt daarmee te vervallen.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk