STAATSCOURANT
Nr. 32097-n1
5 juli
2016


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

27 mei 2016
Nr: BS 2016006483
Directie Juridische Zaken; Cluster Wet- en regelgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘Vredesoperaties’ vervangen door: Internationale Missies.

2. Aan onderdeel cc, onder 4o, wordt na ‘MONUC’ toegevoegd: en de Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ‘MONUSCO’;

3. In onderdeel cc, onder 13o, wordt ‘23 september 2013’ vervangen door: 1 juli 2013;

4. Aan onderdeel ee, onder 3o, wordt na ‘vanaf februari 2006’ toegevoegd: en in Libië vanaf mei 2013;

5. Onderdeel ee, onder 9o, wordt vervangen door: de EU operatie ‘EUNAVFOR Atalanta’ in de wateren van en in de nabijheid van Somalië en in Kenia vanaf 8 december 2008;

6. Aan onderdeel ee, onder 13o, wordt na ‘Kenia’ toegevoegd: , Tanzania;

7. In onderdeel ee, onder 13o, vervalt: ‘: EU-OPERATIES’;

8. Aan onderdeel ee worden na 13° vijf onderdelen toegevoegd die luiden:

14o. de EU missie ‘EUAM Ukraine’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Oekraïne vanaf 8 maart 2015;
15o. de EU missie ‘EUPOL COPPS’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Palestijnse gebieden vanaf 1 januari 2006: EU-OPERATIES;
16o. de EU missie ‘EUNAV FORMED’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het Middellandse Zeegebied vanaf 18 mei 2015;
17o. de EU missie ‘EUMAM RCA’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Bangui in de Cen-traal Afrikaanse Republiek vanaf 31 maart 2015;
18o. de EU missie ‘EUCAP SAHEL’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 2015;

9. In onderdeel ff, onder 2o, vervalt: ‘: OVSE-OPERATIES’;

10. Aan onderdeel ff wordt na 2o een onderdeel toegevoegd dat luidt:
3o. de OVSE monitoringsmissie in Oekraïne vanaf 21 maart 2014: OVSE-OPERATIES;.

ARTIKEL II

In artikel 3 wordt ‘Vredesoperaties’ vervangen door: Internationale Missies.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 november 2015, met dien verstande dat de wijziging van de aanhef van artikel 1 en de wijziging van artikel 3 in werking treden per 1 juli 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 2016

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

Degene die gedurende tenminste dertig dagen geeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties). De wijzigingen voegen meerdere operaties toe aan de lijst, waarbij na deelname een gesp wordt toegekend.

Bij de toevoegde operaties zijn niet altijd of uitsluitend militairen betrokken, maar (ook) ambtenaren van politie en (of) civiele experts die vanwege de Staat zijn uitgezonden. Hun deelname vindt plaats na overleg tussen de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Met het onderhavige besluit worden de toegevoegde operaties gelijkgesteld met vredesoperaties als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

Artikelsgewijs

Artikel I, onder 1 en artikel II

Deze wijzigingen houden verband met het feit dat per 1 juli 2016 de Herinneringsmedaille Vredesoperatie is vernoemd tot Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Artikel I, onder 2 en 3

De Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) van de Verenigde Naties is sinds 2010 de opvolger van vredesoperatie MUNOC die in 1999 aanving met het Lusakabestand. Gewelddadige groepen, nu voornamelijk in het oosten van Congo, vormen een bedreiging voor de stabiliteit in het land. Het doel is die bedreiging weg te nemen, stabiliteit en verzoening te bevorderen en de bevolking, ontwikkelingswerkers en mensenrechtenactivisten te beschermen.

De Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) van de Verenigde Naties in Mali is opgezet na een ernstige interne crisis in 2013. Met de missie vindt herstel van de stabiliteit plaats door de bevolking de benodigde bescherming te bieden, door het bevorderen van de nationale politieke dialoog en verzoening, door de overheid te ondersteunen in herstel van haar autoriteit. De ingangsdatum is vervroegd in verband met eerdere deelname van niet-militairen.

Artikel I, onder 4, 5, 6, 7 en 8

De European Union Border Assistance Mission (EUBAM) van de Europese Unie in Libië ondersteunt sinds 2013 de Libische autoriteiten op hun verzoek bij het verbeteren en ontwikkelen van grensbewaking in het kader van na-oorlogse wederopbouw van het land.

De European Naval Force ATALANTA (EUNAVFOR) is in 2008 opgezet om piraterij in de wateren van en in de nabijheid van Somalië en in Kenia tegen te gaan. De operatie beoogt afschrikking, onderdrukking en verstoring van piraterij en strekt tot bescherming van schepen die in het kader van het World Food Programme humanitaire hulp bieden aan Somalië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sinds 1 december 2008 ook medewerkers in Kenia geplaatst.

De European Union Mission in Regional Maritime Capacity Building (EUCAP Nestor) is opgezet in het kader van piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika en de westelijke Indische Oceaan. Doel is versterking van de lokale instanties (zoals kustwacht, politie en openbare aanklagers) die betrokken zijn bij de bestrijding van piraterij, mensensmokkel en illegale drugs- en wapenhandel, door het geven van advies en training. Niet-militaire medewerkers zijn ook in Tanzania geplaatst.

De European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM Ukraine) is in 2015 opgezet op uitnodiging van de Oekraïense autoriteiten, als reactie op de crisis in hun land. De politiemissie ondersteunt de vorming en versterking van een veiligheidssector die met inachtneming van de mensenrechten de openbare orde handhaaft. Met veiligheidssector wordt bedoeld: politie, nationale garde, grensbewaking, gevangenenbewaking, het openbaar ministerie en strafrechters.

De European Union Co-ordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS) ondersteunt sinds 2006 de Palestijnse Autoriteit in zelfstandige handhaving van de openbare orde en opsporing en vervolging van strafbare feiten in Palestijnse gebieden. De politiemissie is gericht op advisering en begeleiding van politie en van andere functionarissen in de strafrechtketen.

De European Naval Force Mediterranean (EUNAV FORMED) is in 2015 opgezet om mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied tegen te gaan door identificatie en het oppakken van de smokkelaars. Het hoofd-kwartier staat in Rome. Degenen die in het kader van deze missie daadwerkelijk aanwezig waren op het schip, komen in aanmerking voor de gesp.

De European Union Military Advisory Mission Central African Republic (EUMAM RCA) is vanaf 2015 de opvolger van EUMAM CAR, en dient hetzelfde doel, zijnde advisering van de militaire autoriteiten in de Centraal Afrikaanse Republiek ten behoeve van stabiliteit en zekerheid aldaar. De krijgsmacht van het land dient te worden hervormd tot een professionele, democratisch bestuurde en etnisch representatieve organisatie.

De European Union Common Security and Defence Policy (EUCAP SAHEL) is een civiele capaciteitsop-bouwmissie, in 2015 opgezet om de politie, de gendarmerie en de Nationale Garde in Mali van strategisch advies te dienen en te trainen zodat deze effectiever kunnen optreden ten behoeve van de veiligheid van de Malinese bevolking. De missie maakt deel uit van de regionale benadering van de Europese Unie van tot bevordering van de veiligheid en stabiliteit in de Sahel-regio.

Artikel I, onder 9 en 10

De Special Monitoring Mission van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE SMM) is een waarnemersmissie in Oost-Oekraïne, opgezet na conflicten tussen Russisch-gezinde separatisten en het Oekraïense leger aan de Oekraïens-Russische grens. Sinds enige tijd is er een bestand tussen de strijdende partijen. De SMM ziet toe op naleving daarvan.

Artikel III

In verband met reeds uitgereikte medailles is besloten een deel van de wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht heeft geen negatieve gevolgen nu deze wijzigingsregeling alleen voorziet in uitbreiding van het aantal gespen, niet in beperking ervan. De wijzigingen die verband houden met de naamswijziging van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties in Herinneringsmedaille Internationale Missies, treden echter pas per 1 juli 2016 in werking, omdat de naamswijziging pas per die datum ingaat.