STAATSCOURANT
Nr. 15429
10 juni
2015


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

29 mei 2015
Nr: BS 2015011775
Directie Juridische Zaken; Cluster Wet- en regelgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1.   In onderdeel dd, onder 6°, vervalt: ‘: NAVO OPERATIES’;

2.   Aan onderdeel dd worden na 6° twee onderdelen toegevoegd, die luiden:
  7o.   de operatie Nato Support to African Union ‘NS2AU’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in Ethiopië, vanaf 1 september 2009;
  8o.   de operatie Resolute Support Mission ‘RSM’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in de Repu-bliek Afghanistan, vanaf 1 januari 2015: NAVO-OPERATIES;

3. In onderdeel ee, onder 12o, vervalt: ‘: EU-OPERATIES’;

4. Aan onderdeel ee wordt na 12o een onderdeel toegevoegd dat luidt:
  13o.   de EU missie in de Hoorn van Afrika ‘EUCAP Nestor’, voor zover deze deelname heeft plaatsge-had in Djibouti, Somalië, Kenia en de Seychellen vanaf 16 juli 2012: EU-OPERATIES;

5.   In onderdeel gg, onder 4o, wordt ‘januari 2011;’ vervangen door: 1 januari 2006;

6.   In onderdeel gg, onder 5o, vervalt: ‘: MULTINATIONALE OPERATIES’;

7.   Aan onderdeel gg wordt na 5o een onderdeel toegevoegd, dat luidt:
  6o.   de operatie (NLD) Capacity Building Mission Iraq ‘CBMI’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in Irak en Koeweit, vanaf 25 september 2014: MULTINATIONALE OPERATIES;

8.   In onderdeel hh wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma;

9.   Na onderdeel hh worden drie onderdelen toegevoegd, die luiden:
  ii.   voor deelname aan Vessel Protection Detachments, vanaf 22 maart 2011, waarbij wordt afgeweken van de eis dat de inzet een aaneengesloten periode betreft: VPD;
  jj.   voor deelname aan Speciale Operaties, vanaf 1 januari 2001: SPECIALE OPERATIES;
  kk.   voor deelname aan Air Task Force Middle-East, voor zover deelname heeft plaatsgevonden in Jordanië, Koeweit en Qatar, vanaf 24 september 2014: ATFME.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 29 mei 2015

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

Een medewerker die tenminste gedurende 30 dagen geeft deelgenomen aan een vredesoperatie en daarbij in alle opzichten een goede plichtbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties), en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties). De wijzigingen voegen meerdere operaties toe aan de lijst, waarbij na deelname een gesp wordt toegekend.

Artikelsgewijs

Artikel I, onder 1. en 2.

Sinds 2009 neemt Nederland deel aan de NAVO-operatie NS2AU (Nato Support to African Union), met militairen die gestationeerd zijn in Ethiopie ter vergroting van de veiligheid in deze regio. De NAVO-operatie Resolute Support volgt op de ISAF-missie die op 31 december 2014 eindigde. Doel van de operatie is het verbeteren van het bestuur van de Republiek Afghanistan door te adviseren op juridisch en personeelsgebied en door het bevorderen van bestuurlijke en financiële transparantie. Militairen die aan de ISAF-missie en deze operatie hebben deelgenomen, komen voor beide gespen in aanmerking indien zij ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Artikel I, onder 3. en 4.

De EU-missie EUCAP Nestor (European Union Mission in Regional Maritime Capacity Building) is opgezet in het kader van piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika en de westelijke Indische Oceaan. Het hoofdkwartier staat in Ethiopie. Doel is versterking van de lokale instanties (zoals kustwacht, politie en openbare aanklagers) die betrokken zijn bij de bestrijding van piraterij, mensensmokkel en illegale drug- en wapenhandel, door advies en training.

Artikel I, onder 5.

ACOTA is een trainingsprogramma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat is gericht op het opleiden van militairen en trainers uit ruim 20 Afrikaanse landen die met militaire eenheden deelnemen aan vredesoperaties. Nederlandse deelname vindt al plaats vanaf 1 januari 2006.

Artikel I, onder 6. en 7.

De Operatie (NLD) Capacity Building Mission Iraq draagt bij aan de capaciteitsopbouw van de veiligheidssector in Irak.

Artikel I, onder 8. en 9.

Een Vessel Protection Detachment beschermt Koninkrijksgevlagde koopvaardij tegen piraterij. Dit betreft veelvuldige, veelal korte inzet van minder dan 30 dagen. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis dat de inzet minimaal 30 aaneengesloten dagen moet betreffen (artikel 5, eerste lid, onder a, Besluit Herinneringsmedaille vredesoperaties). Om militairen toch in aanmerking te laten komen voor een HVO-gesp, worden de inzet-dagen bij elkaar opgeteld, zodat alsnog een minimum van 30 dagen kan worden verkregen. Deze afwijking is mogelijk op grond van artikel 5, derde lid, onder a, Besluit Herinneringsmedaille vredesoperaties. Zoals gebruikelijk loopt de inzet vanaf aankomst in het operatiegebied tot aan vertrek uit het operatiegebied. De HVO-gesp Speciale Operaties kan worden uitgereikt aan militair personeel dat inlichtingenoperaties heeft ondersteund. De Air Task Force Middle-East (ATFME) is een door de Verenigde Staten geleide operatie met het stuiten van de opmars van de Islamitische Staat (IS) als doel. De operatie bestaat onder meer uit het steunen van de oppositie. Nederland neemt deel aan deze operatie door terbeschikkingstelling van bemande straaljagers.

Artikel II

In verband met reeds uitgereikte ATFME-medailles is besloten de wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan. Dit biedt de uitreikingen een juridisch gedegen basis. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht heeft geen negatieve gevolgen, nu deze wijzigingsregeling alleen voorziet in uitbreiding van het aantal gespen, niet in beperking ervan.