STAATSCOURANT
Nr. 9909
13 april
2015


Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180, houdende toekenning van de Eremedaille voor verdienste politie aan ambtenaren van politie die een bijzondere politie prestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse politie (Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,gehoord de korpschef van politie,

BESLUIT:

Artikel 1

Ingesteld wordt de ‘Eremedaille voor verdienste politie’, nader te noemen de Eremedaille.

Artikel 2

De Eremedaille wordt verleend in goud en kent één graad.

Artikel 3

De Eremedaille kan worden toegekend aan ambtenaren van politie die een uitzonderlijke prestatie van eenheid overstijgend of landelijk belang hebben geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politie.

Artikel 4

De Eremedaille kan éénmalig aan een persoon worden toegekend en kan ook postuum worden toegekend.

Artikel 5

  1. De toekenning van de Eremedaille geschiedt door de Minister van Veiligheid en Justitie.
  2. De uitreiking van de Eremedaille geschiedt door de korpschef, voor zover het ambtenaren van politie betreft als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, b en c van de Politiewet 2012.
  3. De uitreiking van de Eremedaille geschiedt door de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor zover het ambtenaren van politie betreft als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d van de Politiewet 2012.

Artikel 6

Het versiersel, uitgevoerd in goud, bestaat uit een ster met zeven stralen met in het midden het politielogo. In de rand rondom het logo staat de tekst: Waakzaam en dienstbaar. Het lint bestaat uit de kleuren blauw en geel en heeft geen overeenkomst met bestaande Nederlandse onderscheidingen.

Artikel 7

Degene aan wie de Eremedaille is toegekend is gerechtigd tot het dragen van het knoopsgat insigne, de baton voor geüniformeerden en de draagmedaille.

Artikel 8

De toekenning van de Eremedaille gaat vergezeld van een op naam gestelde oorkonde, ondertekend door de minister.

Artikel 9

  1. De Eremedaille kan worden ingetrokken op grond van feiten of omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend konden zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.
  2. Na intrekking is de betrokkene niet langer gerechtigd de aan de toekenning verbonden versierselen te dragen en worden deze samen met de oorkonde onverwijld aan de minister teruggegeven.

Artikel 10

De kosten van de vervaardiging van het versiersel met toebehoren komen ten laste van de begroting van het politiekorps.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten


TOELICHTING

De politie treedt op bij incidenten, rampen en grootschalige calamiteiten. De politie is vaak als eerste ter plaatste bij ongelukken, overlijden en geweld in huiselijke sfeer of op straat. De politie heeft ook een belangrijke internationale taak bij vredesmissies. Iedere politiemedewerker kan vanuit zijn of haar vak te maken krijgen met een gebeurtenis die veel impact heeft op het individu en op de samenleving. Van de politie wordt verwacht dat ze moedig optreedt, ook daar waar anderen een stap terug doen. De politie wordt gevraagd om desnoods met gevaar voor eigen leven situaties met geweld tegemoet te treden. Dit doet zij vanuit haar kernwaarden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend, zoals beschreven in het inrichtingsplan nationale politie.

Erkenning voor het politievak

De kernwaarden van de politie worden versterkt door erkenning voor het werk door de werkgever en door de maatschappij. Erkenning en waardering versterken de identiteit en de beroepstrots van de politie en hebben een positieve weerslag op de professionele weerbaarheid van medewerkers. Ook heeft interne en maatschappelijke waardering een positieve uitwerking op ‘thuis en familie’ van de politie collega.

Erkenning voor de inzet voor de politieorganisatie

Werken bij de politie is voor veel collega’s een weloverwogen keuze. Bij de politie ‘ga je niet zomaar werken’. Mensen werken met hart en ziel voor de organisatie, ook als het team, de eenheid of de organisatie een lastige periode doormaakt. Collega’s die zich op een unieke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politieorganisatie verdienen erkenning. Dit geld voor zowel executieve als niet-executieve collega’s.

Eremedaille voor verdienste politie

De Eremedaille voor verdienste politie onderscheidt collega’s die een uitzonderlijke politieprestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politie. Ook zij hebben gehandeld vanuit de kernwaarden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Dit kan zowel op operationeel gebied zijn, op het gebied van bedrijfsvoering, op leidinggevend gebied, op het gebied van bestuur of op collegiaal gebied. Men kan bijvoorbeeld denken aan een collega die (een onderdeel van) de organisatie op bijzondere wijze heeft geleid, een collega die een burger of een andere collega het leven heeft gered of een collega die een exceptionele bijdrage heeft geleverd aan een afdeling, een onderzoek of een opdracht.

Criteria voor toekenning Eremedaille voor verdienste politie

De Eremedaille voor verdienste onderscheidt politiemedewerkers voor prestaties voor de politieorga-nisatie, en daarmee voor de veiligheid op straat. Hij moet aantoonbaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de politie. De politiemedewerker moet gehandeld hebben vanuit de kernwaarden integer, moedig, betrouwbaar en verbindend met uitzonderlijke verdiensten op operationeel gebied, bedrijfsvoering gebied of op leidinggevend gebied binnen de politieorganisatie, alsmede voor individueel optreden jegens politiecollega’s tijdens levensbedreigende situaties.
Het dient te gaan om een prestatie met een eenheid overstijgend of nationaal belang. De verdienste kan rekenen op groot draagvlak bij (naaste) collega’s.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten