STAATSCOURANT
Nr. 24035
26 augustus
2014


Besluit houdende wijziging van het Besluit Kosovo-medaille

1 augustus 2014
Nr. BS2014022692

De Minister van Defensie

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 3 van het Besluit Kosovo-medaille worden twee leden toegevoegd, die luiden:

>
3. De mogelijkheid tot toekenning van de Kosovo-medaille eindigt met ingang van 1 januari 2015.
4. Het derde lid vindt geen toepassing ten aanzien van aanvragen om toekenning van de Kosovo-medaille, die bij het Ministerie van Defensie zijn ontvangen vůůr 1 januari 2015.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

ís-Gravenhage, 1 augustus 2014

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.


TOELICHTING

Door het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid is recentelijk de Kosovo-medaille geŽvalueerd. In dat kader vindt een toets plaats aan de twee uitgangspunten van het Defensie decoratiebeleid:

Bij de evaluatie van de Kosovo-medaille in het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid is gebleken dat deze onderscheiding niet meer voldoet aan de behoefte binnen de Krijgsmacht. Daarom is op voorstel van dit overleg besloten om deze onderscheiding per 1 januari 2015 niet meer toe te kennen. Van de zes in het besluit genoemde operaties zijn er vijf al geruime tijd geleden (voor het grootste deel in 1999) beŽindigd. Voor die militairen die vallen onder de enige nog lopende operatie, de operatie Joint Guardian, bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de Herinneringsmedaille Vredesoperaties met gesp KFOR, indien wordt voldaan aan de in dat besluit gestelde voorwaarden. Voor die militairen kan langs die weg de erkenning en waardering voor de individuele militair tot uitdrukking gebracht blijven worden.
Het beŽindigen van de mogelijkheid om de Kosovo-medaille toe te kennen is neergelegd in het nieuwe derde lid van artikel 3 van het Besluit Kosovo-medaille. Het vierde lid maakt een uitzondering daarop voor lopende aanvragen. Aanvragen die vůůr 1 januari 2015 bij het Ministerie van Defensie zijn ontvangen, kunnen dus, mits de te decoreren persoon aan de voor toekenning gestelde eisen voldoet, nog tot toekenning van de Kosovo-medaille leiden.De inwerkingtreding van dit besluit is voorzien met ingang van 1 oktober 2014, als gevolg waarvan er een termijn van ten minste drie maanden geldt waarbinnen nog om toekenning van de Kosovo-medaille kan worden verzocht. Aan het beŽindigen van de mogelijkheid tot toekenning van de Kosovo-medaille zal in de daarvoor geschikte media aandacht worden besteed.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.