STAATSCOURANT
Nr. 18486
4 juli
2014


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

20 juni 2014
Nr: BS 2014017470
Ministerie van Defensie; Directie Juridische Zaken; Cluster wet- en regelgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedailles Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel v komt te luiden:
  v. voor deelname aan:
1°. de Nederlandse operatie Tulip Guardian van 8 februari 2003 tot 4 maart 2003 dan wel voor deelname aan de NAVO-operatie Display Deterrence vanaf 4 maart 2003 in verband met de stationering van Patriotraketten ter ondersteuning van Turkije;
2°. de NAVO-operatie Patriot missie Active Fence, 1(NL) Ballistic Missile Defence Task Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op en rondom Incirlik Airbase te Adana, Turkije, vanaf 21 januari 2013: LUCHTVERDEDIGING TURKIJE;

2. In onderdeel dd wordt onder 6° na ‘vanaf maart 2011’ toegevoegd: ‘: NAVO OPERATIES’;

3. In onderdeel dd vervalt het gestelde onder 7°.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2014

De Minister van Defensie
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

De Defensiemedewerker die gedurende tenminste 30 dagen heeft deelgenomen aan een vredesoperatie en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties). en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties).

Na deelname aan de Patriotmissie Active Fence (1(NL)Ballistic Missile Defence Task Force) wordt de gesp ‘Luchtverdediging Turkije’ uitgereikt. Voor de uitreiking van deze gesp is gekozen omdat dit een specifiekere gesp is dan de algemene verzamelgesp voor NAVO-operaties. Derhalve is in deze niet het organisatieverband leidend, maar het doel (Luchtverdediging Turkije). De wijzigingsregeling onder-steunt dit beleid.