STAATSCOURANT
Nr. 15201
30 mei
2014


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredes-operaties

14 mei 2014
Nr: BS 2014012550
Directie Juridische Zaken
Cluster wet- en regelgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedailles Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel cc, onder 12° komt te luiden:
  12°. de United Nations Disengagement Observers Force ‘UNDOF’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op en rondom Camp Faouar in Syrië en op en rondom Camp Ziouani in Libanon, vanaf 25 september 2013;

2. In onderdeel dd, onder 6°, vervalt: ‘: NAVO OPERATIES’;

3. Aan onderdeel dd, wordt onder 6° een onderdeel toegevoegd dat luidt:
  7°. de Patriot missie Active Fence, 1(NL) Ballistic Missile Defence Task Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op en rondom Incirlik Airbase te Adana, Turkije, vanaf 21 januari 2013: NAVO OPERATIES;

4. In onderdeel gg, onder 4°, vervalt ‘: MULTINATIONALE OPERATIES’;

5. Aan onderdeel gg, wordt onder 4° een onderdeel toegevoegd dat luidt:
  5°. de Multinational Force and Observers ‘MFO’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in en rondom El Gorah, Egypte, vanaf 14 januari 2013: MULTINATIONALE OPERATIES;.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 14 mei 2014

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

De Defensiemedewerker die tenminste gedurende 30 dagen heeft deelgenomen aan een vredesoperatie en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties). en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties).

Artikelsgewijs

Artikel I, onder 1. en 3.

Deze wijzigingen voegen twee vredesoperaties toe aan de lijst, waarbij na deelname een gesp wordt toegekend die behoort tot de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. De vredesoperaties in Syrië, Libanon en Turkije zijn langlopende missies waar Nederland sinds 2013 actief een bijdrage aan levert.

Artikel I, onder 5.

Deze vredesoperatie in Egypte was oorspronkelijk als missie van de Verenigde Naties (VN) bedoeld. Omdat niet ieder lid zich in de vredesoperatie kon vinden, is de missie verder gegaan als een ‘multinational force’ die niet onder VN-vlag valt. De vredesoperatie stond abusievelijk vermeld in het onderdeel dat op VN-missies ziet. Met deze wijziging wordt de omissie hersteld.

Artikel I, onder 2. en 4.

In verband met de wijzigingen, genoemd in artikel 1, onder 2. en onder 5., verschuift de in hoofdletters gestelde typering van de missie, die aan het eind van ieder onderdeel staat van onderdeel dd, onder 6°, naar onderdeel dd, onder 7°, respectievelijk van onderdeel gg, onder 4°, naar onderdeel gg, onder 5°.Artikel II Afwijking van de vaste verandermomenten wordt gerechtvaardigd door het begunstigend karakter van de toekenning van de decoraties.