STAATSCOURANT
Nr. 209
7 januari
2014


Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

20 december 2013
Nr: BS2013037219

De Minister van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesopera-ties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel cc, onder 11°, vervalt ‘: VN OPERATIES’.

2. Aan onderdeel cc worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
  12°. de Multinational Force and Observers ‘MFO’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in en rondom El Gorah, Egypte, vanaf 14 januari 2013;
  13°. de Multidimensional Integrated Stabilization Mission ‘MINUSMA’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 23 september 2013 en ‘MINUSMA Nationaal’ vanaf 1 november 2013: VN OPERATIES;.

3. In onderdeel ee, onder 9°, vervalt ‘: EU OPERATIES’.

4. Aan onderdeel ee worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:
  10°. de EU trainingsmissie in Mali ‘EUTM Mali’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 10 juli 2013;
  11°. de EU trainingsmissie in Somalië ‘EUTM Somalië’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Uganda en in Somalië vanaf 14 februari 2013;
  12°. de EU missie in Zuid-Sudan ‘EUAVSEC South Sudan’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Zuid-Sudan vanaf 3 juni 2013: EU OPERATIES;.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2013

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties is hieraan uitvoering gegeven.Het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties is voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 december 2012, nr. BS 060/2012038364, Stcrt. 26889. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de recente deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan de volgende operaties van de Verenigde Naties en van de Europese Unie:

De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

In verband met het begunstigende karakter van het toekennen van de herinneringsmedaille wordt niet aangesloten bij de vaste verandermomenten, maar is gekozen voor inwerkingtreding van dit besluit op zo kort mogelijke termijn.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.