Staatscourant Nr. 26889 van 21 december 2012


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Nr. BS 060/2012038364
Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1, onderdeel dd, onder 6°, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt na Ďde luchthaven Decimomannu in ItaliŽ,í ingevoegd: bij het hoofdkwartier van de Combined Force Air Component (CFAC) te Poggio Renatico in ItaliŽ.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

ís-Gravenhage, 6 december 2012

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 maart 2012, nr. BS 060/2012007265, Stcrt. 5226. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk naar aanleiding van nieuwe inzichten omtrent het missiegebied.

De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel dd, onder 6į, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid in verband met de bijdrage aan de NAVO-operatie ĎUnified Protectorí, van personeel dat werkzaam is bij het hoofdkwartier van de Combined Force Air Component (CFAC) te Poggio Renatico in ItaliŽ, ter uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie 1973, ter bescherming van de bevolking tegen de aanvallen van het Gaddafi regime, het toezicht op de naleving van een No Fly Zone en het toezicht op de naleving van het tegen LibiŽ ingestelde wapenembargo.
De onderhavige aanwijzing van operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. In verband met een tijdige uitreiking van de onderscheiding is afgeweken van de toepassing van vaste verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert.