Staatscourant Nr. 5226 van 19 maart 2012


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

1 maart 2012
Nr. BS 060/2012007265
Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel cc, onder 9°, vervalt ’: VN OPERATIES’.
2. Aan onderdeel cc worden twee onderdelen toegevoegd, luidende::
 
10°. de United Nations Mission In South Sudan ’UNMISS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondbebied van en in het luchtruim boven de republiek Zuid Soedan vanaf augustus 2011;
11°. de United Nations Assistance Mission in Afghanistan ’UNAMA’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan vanaf september 2011: VN OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2012
De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 juni 2011, nr. BS 060/2011019643, Stcrt. 692. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.

Artikel 1, onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan het United Nations Mission In South Sudan waarin civiele en militaire inspanningen zich richten op staatsopbouw, mensenrechten, bescherming van de burgerbevolking, beheersing van interne conflicten, vredesopbouwactiviteiten en versterking van de veiligheidssector. En de Nederlandse deelname aan de United Nations Assistance Mission in Afghanistan ter ondersteuning bij verkiezingen en bevordering van de vrede en stabiliteit in Afghanistan.

De onderhavige aanwijzing van het operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.