Staatscourant Nr.692 van 13 januari 2012


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

22 juni 2011
Nr. BS 060/2011019643
Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel dd, onder 5į, vervalt Ď: NAVO OPERATIESí.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 
6°. de operatie Unified Protector, voor zover deelname heeft plaatsgehad vanaf de luchthaven Decimomannu in ItaliŽ, boven het territorium van LibiŽ en in de Middellandse Zee vanaf maart 2011: NAVO OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2011
De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 februari 2011, nr. BS 060/2011002639, Stcrt. 2932. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan een nieuwe operatie.

De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-operatie ĎUnified Protectorí, ter uitvoering van de VN Veiligheidsraad resolutie 1973, ter bescherming van de bevolking tegen de aanvallen van het Gaddafi regime, het toezicht op de naleving van een No Fly Zone en het toezicht op de naleving van het tegen LibiŽ ingestelde wapenembargo. De onderhavige aanwijzing van operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. In verband met een tijdige uitreiking van de onderscheiding is afgeweken van de toepassing van vaste verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn.

De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.