Staatscourant Nr.11812 van 27 juli 2010


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

3 februari 2011
Nr. BS 060/2011002639
Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel gg, onder 3°, vervalt ‘: MULTINATIONALE OPERATIES’.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  4°.het Africa Contingency Operations Training and Assistance programma ‘ACOTA’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in Afrika vanaf januari 2011: MULTINATIONALE OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2011
De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 juni 2010, nr. BS 060/2010019954,Stcrt. 11812. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.

Artikel 1, onderdeel gg, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance programma, dat als doelstelling heeft het versterken van de capaciteit van Afrikaanse partnerlanden om vredesmissies in het kader van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie te kunnen uitvoeren.

De onderhavige aanwijzing van het operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
J.S.J. Hillen.