Nederlandse Staatscourant Nr.20265 van 17 december 2010


DEF
Besluit van 14 oktober 2010, nr. DKP-2010/885, houdende instelling van het Ereteken voor Verdienste (Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Op de voordracht van de Directeur van het Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2010, nr. DKP-2010/872;

Overwegende dat het gewenst is een Ereteken voor Verdienste vast te stellen als een blijvende herinnering aan bijzondere en persoonlijke verdiensten van een persoon voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden;

Besluit tot instelling van het ereteken voor verdienste van het Ministerie van Buitenlandse zaken:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. het ereteken: het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;
b. de oorkonde: de oorkonde zoals beschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

Artikel 2

Er wordt ingesteld het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in twee graden:
Het Ereteken in goud
Het Ereteken in zilver

Artikel 3

1. Het Ereteken voor Verdienste wordt toegekend door de Minister van Buitenlandse Zaken.
2. Het Ereteken voor Verdienste kan worden toegekend aan een persoon voor bijzondere en persoonlijke verdiensten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internatio-nale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden.
3. Het Ereteken voor Verdienste kan maximaal eenmaal in zilver en maximaal eenmaal in goud aan dezelfde persoon worden toegekend.

Artikel 4

Het Ereteken voor Verdienste en de oorkonde worden door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken uitgereikt.

Artikel 5

De Koninklijke Nederlandse Munt draagt zorg voor de vervaardiging en de verstrekking van de versierselen behorende bij het Ereteken voor Verdienste.

Artikel 6

1. Degene aan wie het Ereteken voor Verdienste in goud is toegekend, is bevoegd dit te dragen aan het lint om de hals.
2. Degene aan wie het Ereteken voor Verdienste in zilver is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan het lint op de linkerborst.
3. In plaats van het dragen van het Ereteken voor Verdienste aan het lint om de hals of aan het lint op de linkerborst mag een draagteken dat bestaat uit een lint opgemaakt in de vorm van een strik, worden gedragen.
4. In plaats van het dragen van het Ereteken voor Verdienste aan het lint om de hals of aan het lint op de linkerborst mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm worden gedragen.
5. In plaats van het Ereteken voor Verdienste aan het lint om de hals of het Ereteken voor Verdienste aan het lint op de linkerborst of het draagteken in de vorm van een strik of van de baton, mag een verkleinde vorm van het Ereteken voor Verdienste op de linkerborstworden gedragen.

Artikel 7

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal.

TOELICHTING

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft behoefte aan een mogelijkheid om personen te onderscheiden die zich op bijzondere en persoonlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden in zijn algemeenheid. Hiertoe wordt een Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingesteld in twee graden: het Ereteken in goud en het Ereteken in zilver. In beginsel kan een persoon slechts eenmaal in aanmerking worden gebracht voor het Ereteken voor Verdienste.

Echter, indien een persoon, nadat deze een Ereteken in zilver heeft ontvangen, zich in de loop der opvolgende jaren wederom op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel ten behoeve van de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden, kan worden overwogen om betrokkene, bij hoge uitzondering, in aanmerking te brengen voor het Ereteken in goud bij bevordering.

Aanvragen voor het Ereteken voor Verdienste kunnen worden ingediend door middel van het aanvraagformulier Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij voor-noemd Ministerie van Buitenlandse Zaken, t.a.v. de Directeur Kabinet en Protocol, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Een beslissing over de aanvraag wordt genomen door de Minister van Buitenlandse Zaken op voordracht van de Commissie Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bestaande uit de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de Directeur Kabinet en Protocol van voornoemd ministerie.