Staatscourant Nr.11812 van 27 juli 2010


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

29 juni 2010
Nr. BS 060/2010019954
Afdeling Decoratiebeleid & Toekenning Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesopera-ties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel cc, onder 8°, vervalt ‘ : VN OPERATIES ’
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  9°. de missie ten behoeve van de United Nations Office on Drugs and Crime ‘UNODC’,in Kenia: VN OPERATIES;
3. In onderdeel dd, onder 4°, vervalt ‘ : NAVO OPERATIES ’
4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  5°. de maritieme operatie Ocean Shield voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de Rode Zee, Golf van Aden en het Somalië Bassin: NAVO OPERATIES;
5. In onderdeel gg, onder 2°, vervalt ‘ : MULTINATIONALE OPERATIES ’
6. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  3°. de operatie United States Security Coordinator Dayton ‘USSC Dayton’, voor zover deze heeft plaatsgehad in Ramallah, West Bank: MULTINATIONALE OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 2010

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.


TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 juni 2009, nr. DO 2009008431, Stcrt. 10476. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.

De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan het anti-piraterij programma van de United Nations Office on Drugs and Crime ‘UNODC’ in Kenia ter versterking van het rechtssysteem in diverse Afrikaanse landen voor de berechting van piraten.

De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel dd, van het Besluit gespen Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de maritieme NAVO-operatie Ocean Shield ter bestrijding van piraterij in de Rode Zee, Golf van Aden en het Somalië Bassin.

De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel gg, van het Besluit gespen Herinne-ringsmedaille Vredesoperaties dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de multinationale operatie United States Security Coordinator Dayton ‘USSC Dayton’ ter verbetering van het hogere en midden leiderschapsniveau van de veiligheidsdiensten en de Presiden-tiële Garde van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah (West Bank). De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.