Nederlandse Staatscourant Nr.11451 van 21 juli 2010


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende instelling van een Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur voor nabestaanden (Besluit Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur)

10 maart 2010
Nr. BS/2010008592
Hoofddirectie Personeel

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt de Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur, hierna aangeduid als 'beeldset'.

Artikel 2

De beeldset wordt toegekend aan de nabestaanden van de militair die op of na 27 december 1949 is omgekomen bij inzet van de krijgsmacht:

  1. ter verdediging van het Koninkrijk, waaronder mede begrepen de bondgenootschappelijke verdediging, of
  2. ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde.

Artikel 3

  1. Op de Nagedachtenisoorkonde worden naam, rang en overlijdensdatum vermeld. De Minister van Defensie ondertekent de oorkonde.
  2. De Nagedachtenissculptuur heeft de vorm van een wapperende vlag en is gegoten in brons. Aan de voorzijde van de vlag is een strijdende eenheid te zien, bestaande uit vier militairen. Drie van hen zijn grijs gepatineerd. De vierde symboliseert de omgekomen militair. Deze is goudkleurig en is ook aan de achterzijde zichtbaar. Opde voorzijde van de sculptuurworden aan de linkerkantnaam, rang en overlijdensdatum van de omgekomen militair gegraveerd.

Artikel 4

Aan de nabestaanden wordt één beeldset uitgereikt.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2010

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.


TOELICHTING

Algemeen

De Nederlandse regering wenst bij monde van de Minister van Defensie, Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij inzet van de krijgsmacht van het Koninkrijk der Nederlanden te eren en te gedenken. Ook wil zij diep respect en medeleven tot uitdrukking brengen aan de nabestaanden die de gevolgen van het verlies dagelijks ervaren.
In het verleden werd aan nabestaanden persoonlijk een nagedachtenisoorkonde uitgereikt. Deze oorkonden werden ondertekend door de toenmalige Minister van Oorlog. Deze traditie is eind jaren veertig van de vorige eeuw in onbruik geraakt.
Het onderhavige besluit strekt er toe, om in aanvulling op de huidige eerbewijzen, de nagedachtenisoorkonde (in een moderne vorm) in ere te herstellen en dezevergezeld te laten gaan van een tastbare herinnering in de vorm van een speciaal hiervoor ontworpen sculptuur.
Hiermee wordthet voorbeeld van de Verenigde Naties gevolgd, die aan nabestaanden van tijdens VN-vredesmissies omgekomen militairen een kristallen 'traan' de 'Dag Hammerskjöldmedal' uitreikt.
De oorkonde en het sculptuur worden toegekend aan de naaste relatie van de Nederlandse militair die tijdens of als direct gevolg van een daadwerkelijke uitzending om het leven is gekomen. De toekenning zal plaatsvinden met terugwerkende kracht tot en met 27 december 1949 omdat sindsdien geen oorkonde meer is uitgereikt.
Omtrent de instelling van de oorkonde en het sculptuur heeft overleg plaatsgehad met de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2008/09, 30 139, nrs. 50 en 55, Handelingen II, nr. 30, blz. 2578).

Artikelsgewijs

Artikel 2

Het Ministerie van Defensie zal de nabestaanden, indien bekend, actief benaderen. In verband met de terugwerkende kracht tot 27 december 1949, zal het misschien niet mogelijk zijn alle nabestaanden te traceren. Nabestaanden kunnen zich ook melden.

Artikel 4

Het uitgangspunt is dat de beeldset wordt uitgereikt aan de nabestaande, die het dichtst bij de omgekomen militair heeft gestaan. Doorgaans zal dit de echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of levensgezel van de overledene zijn. Het wordt echter aan de nabestaanden overgelaten om onderling te beslissen wie de beeldset in ontvangst zal nemen.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.