Staatscourant Nr.10476 van 14 juli 2009


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

25 juni 2009
Nr. DO 060/2009008431
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel dd, onder 3°, vervalt ‘: NAVO OPERATIES’.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
4°. de operatie ‘Allied Protector’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de wateren van en in de nabijheid van Somalië: NAVO OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2009

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 januari 2009, nr. DO 060/2009000168, Stcrt. 1003. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan een nieuwe operatie.
De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel dd, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de NAVO operatie ‘Allied Protector’, ter bestrijding van piraterij in de wateren van en in de nabijheid van Somalië.
De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.