Staatscourant No.1003 van 22 januari 2009, pag. 1-2


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

13 januari 2009
Nr. DO 060/2009000168
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel cc, onder 7°, vervalt ‘: VN OPERATIES’.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
8°. de missie ten behoeve van de United Nations African Union Mission in Darfur ‘UNAMID’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan, provincie Darfur: VN OPERATIES;

3. In onderdeel ee, onder 8°, vervalt ‘: EU OPERATIES’.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
9°. de maritieme EVDB-operatie Atalanta in de wateren van en in de nabijheid van Somalië vanaf 8 december 2008: EU OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 januari 2009

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 november 2008, nr. DO 060/2008031388, Stcrt. 244. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.
De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de operatie United Nations African Union Mission in Darfur ‘UNAMID’, ter ondersteuning van wederopbouwactiviteiten in Zuid-Sudan.
De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de maritieme EVDB-operatie Atalanta in de wateren van en in de nabijheid van Somalië. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de VN-Veiligheidsraadresoluties 1814, 1816 en 1846 (2008) ter ondersteuning van een gecoördineerde inzet op volle zee en in de territoriale wateren voor de kust van Somalië, ter bescherming van humanitaire transporten en ter afschrikking van piraterij.
De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.