Staatscourant No.244 van dinsdag 12 december 2008


DEF
Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

28 november 2008
Nr. DO 060/2008031388
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1, onderdeel g, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties komt te luiden:
  g. voor deelname aan de European Union Monitor Mission, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Balkanstaten, GeorgiŽ en de grensgebieden van Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ: EUMM;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2008

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

TOELICHTING

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 augustus 2008, nr. DO 060/2008018669, Stcrt. 159. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan een nieuwe operatie.
De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de waarnemingsmissie van de Europese Unie ĎEUMM GeorgiŽí. Deze waarnemingsmissie heeft als belangrijkste taak het in kaart brengen van en rapporteren over acties en ontwikkelingen in het Georgische crisisgebied om zodoende een afname van het aantal gewelddadige acties te bewerkstellingen.
De onderhavige aanwijzing van operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.