Staatscourant No.159 van 19 augustus 2008, pag. 6


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie van 11 augustus 2008, nr. DO 060/2008018669, houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel ee, onder 6°, vervalt ‘: EU OPERATIES’.
2. Aan onderdeel ee worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
7°. de EU Rule of Law missie in Kosovo ‘EULEX Kosovo’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied in KOSOVO vanaf 16 februari 2008;
8°. de EU-operatie ‘EUFOR Tchad/RCA’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de regio Oost Tsjaad, grenzend aan Darfur en het noorden van de Centraal Afrikaanse Republiek vanaf mei 2008: EU OPERATIES;
3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel gg door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
hh. voor deelname aan SSR operaties van Nederland:
1°. SSR Burundi, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi vanaf januari 2007;
2°. SSR LAF, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Libanon vanaf januari 2008: NL SSR OPERATIES.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2008.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij Ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 4 juni 2008, nr. DO 060/2008013433, Stcrt. 143. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de uitbreiding van het operatiegebied.
De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties dient te worden uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de operatie EULEX Kosovo, met als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de bestendiging van regionale vrede, veiligheid en stabiliteit en aan ontwikkeling van duurzame, democratische instellingen in Kosovo, vanaf 16 februari 2008. Betreffend onderdeel ee dient tevens te worden uitgebreid met de operatie EUFOR Tchad/RCA met als doelstelling bevordering van de veiligheid en stabiliteit d.m.v. bescherming van de Tsjadische en de VN-Politie (MINURCAT), humanitaire organisaties en de burgerbevolking, vanaf mei 2008.
De gesp NL SSR OPERATIES wordt ingesteld in verband met geheel Nederlandse operaties in het kader van Security Sector Reform en die derhalve niet door de VN, de NAVO, de EU, de OVSE of in Multinationaal verband worden gecoördineerd. Het betreft de volgende operaties:

De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.