Staatscourant No.143 van 28 juli 2008, pag. 8
Staatscourant No.148 van 5 augustus 2008, pag. 9


Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

4 juni 2008/Nr. DO 060/2008013433 Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1, onderdeel cc, onder 3°, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties komt te luiden:
de United Nations World Food Program Mission ĎUNWFPí, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak, op en vanaf de luchthaven van Amman in JordaniŽ alsmede bij de zeetransporten naar en in de wateren van SomaliŽ;

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juni 2008.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 14 februari 2008, nr. DO 060/2008002112, Stcrt. 38. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de uitbreiding van het operatiegebied.
De omschrijving van het operatiegebied in onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de operatie UNWFP, met als doel het beschermen van WFP zeetransporten van humanitaire hulpgoederen uit Mombasa (Kenia) en Djibouti (Djibouti) naar Mogadishu (SomaliŽ) of andere havens aan de kust van SomaliŽ, vanaf maart 2008.
De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.