Staatscourant No.38 van 22 februari 2008, pag. 8


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

14 februari 2008/Nr. DO 060/2008002112
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1, onderdeel r, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties komt te luiden:
r. voor deelname aan de multinationale vredesmacht International SecurtiyAssistance Force in Afghanistan, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan, op en vanaf de luchthaven Termez in Oezbekistan alsmede in de Verenigde Arabische Emiraten, locatie Minhad (Airbase): ISAF;

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2008.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 18 september 2007, nr. DO 060/2007021184, Stcrt. 187. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de uitbreiding van het operatiegebied.
  De omschrijving van het operatiegebied in onderdeel r, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de operatie ISAF, vanaf 25 juni 2007, in de Verenigde Arabische Emiraten locatie Minhad (Airbase), ter ondersteuning van de nederlandse troepen in Afghanistan.
  De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.