Staatscourant No. 187 van 28 september 2007, pag. 8


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

18 september 2007/Nr. DO 060/2007021184
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
In onderdeel 5° vervalt ‘: EU OPERATIES’.
Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
6°. de EU politie - en Rule of Law missie ‘EUPOL-Afghanistan’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de republiek Afghanistan, vanaf juni 2007:
EU OPERATIES;

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2007.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 4 juli 2007, nr. DO 060/2007017938, Stcrt. 135. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan een nieuwe operatie.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met de Nederlandse deelname aan de operatie van de Europese Unie ‘EUPOL-Afghanistan’. Deze missie heeft ten doel d.m.v. training en advisering op centraal, regionaal en provinciaal niveau een bijdrage te leveren aan strategieontwikkeling en professionalisering van de politiesector, alsmede het goed en gebalanceerd functioneren van de Afghaanse politie en de stroomlijning van de internationale coördinatie van de politiehervormingen in Afghanistan.
  De onderhavige aanwijzing van operatiegebied berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.