Staatscourant No. 135 van 17 juli 2007, pag. 7


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

4 juli 2007/Nr. DO 060/2007017938 Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel cc wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel 6° vervalt ‘: VN OPERATIES’.
b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
7°. de missie ten behoeve van het Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi ‘BINUB’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi: VN OPERATIES;
2. Onderdeel dd wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel 2° vervalt ‘ : NAVO OPERATIES ’.
b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
3°. de operatie Active Endeavour, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Middellandse Zee: NAVO OPERATIES;

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2007.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 7 maart 2007, nr. DO 060/2007005364, Stcrt. 54. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met: Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi ‘BINUB’. De missie heeft ten doel het bestendigen van de vrede en terugkeer naar een normale situatie in het land. Samen met het voortgezette humanitaire inzet moet dat verwezenlijkt worden door het ondersteunen van de overheid in zijn inspanningen tot het stabiliseren van de algemene veiligheidssituatie, het uitdragen van betrouwbaar bestuur en het verzekeren van consolidatie en voortzetting van de politieke progressie welke is bereikt met het Arusha vredesproces, het behandelen van andere oorzaken van conflict inclusief die op economisch en sociaal niveau alsmede het uitdragen van nationale vernieuwing; het versterken van de nationale capaciteit en het intensiveren van reconstructie en ontwikkelingsactiviteiten teneinde de bevolking te doen profiteren van het eerste tastbare vredesdividend.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel dd, van het besluit gespen Herinneringsmedailles Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid met de operatie ‘Active Endeavour’. In deze operatie is sprake van inzet van o.a. onderzeeërs in de Middellandse Zee.
  De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.