Staatscourant No. 54 van 16 maart 2007, pag. 10


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

7 maart 2007/Nr. DO 060/2007005364
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel s komt te luiden:
s. voor deelname aan:
1°. de multinationale operatie Enduring Freedom, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Rode Zee, de Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan, Kirgizië en Afghanistan;
2°. de multinationale vredesmacht Combined Joint Task Force Horn of Africa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van Djibouti: ENDURING FREEDOM; a. In de aanhef wordt ‘Voor’ vervangen door: voor.
b. In onderdeel 5° vervalt ‘: VN OPERATIES’.
c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
6°. de United Nations Interim Force in Lebanon, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van Libanon, in het luchtruim daarboven en in de aangrenzende wateren van de Middellandse Zee: VN OPERATIES;
Onderdeel ee wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel 4° vervalt ‘: EU OPERATIES’ en wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma. 5°. de EUFOR DRC missie, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo en de Republiek Gabon vanaf mei 2006: EU OPERATIES;

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 maart 2007.
De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille redesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 15 mei 2006, nr. DO 060/2006015371, Stcrt.101. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.   De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel s, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden gewijzigd en uitgebreid met: de Combined Joint Task Force Horn of Africa. Dit is een taakgroep geleid door het ‘Central Command van de Verenigde Staten’ (USCENTCOM), die een bijdrage levert aan de strijd tegen terrorisme als onderdeel van de operatie Enduring Freedom (gevestigd in Camp Lemonier te Djibouti).
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel cc, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid met: de United Nations Interim Force in Lebanon (een operatie op het grondgebied van Libanon, in het luchtruim daarboven en in de aangrenzende wateren van de Middellandse Zee). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Resolutie 1701 van 11 augustus 2006 van de VN-Veiligheidsraad, met als doel ontplooiing van een versterkte UNIFIL-missie.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid met: de EUFOR DRC (een operatie op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek in Congo en de Republiek Gabon, met als doel het verkiezingsproces in de DRC ongestoord door te laten gaan).
  De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
E. van Middelkoop.