Staatscourant No. 232 van 28 november 2006 pag. 9


DEF
Wijziging Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III

17 november 2006/Nr. DO065/2006036310

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel I
Het Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1, tweede lid, wordt ‘52 mm’ vervangen door: 15 mm.

B
Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
Het draaginsigne Dutchbat III wordt verstrekt aan de militair van de Nederlandse krijgsmacht die in de periode 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 aan de VN-operatie in en nabij Srebrenica deel heeft genomen en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond.

C
Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3
Het draaginsigne Dutchbat III kan worden gedragen op:
1°. het uniform overeenkomstig het desbetreffende uniformvoorschrift;
2°. de burgerkleding op de linker revers of dienovereenkomstige plaats.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 november 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2006.
De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.

Toelichting

Bij besluit van de minister van Defensie van 18 september 2006, nr. DO065/2006027411, is het draaginsigne Dutchbat III ingesteld (Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III). Artikel 2 van het instellingsbesluit, zoals dat oorspronkelijk luidde, gaf aanleiding tot misverstanden. Ingevolge dat artikel werd het draaginsigne toegekend aan militairen die in de periode 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 hebben deelgenomen aan de operatie Dutchbat III. De benaming ‘operatie Dutchbat III’ is te beperkend, aangezien het gaat om een VN-operatie in voormalig Joegoslavië, waaraan door Nederlandse militairen, al dan niet deel uitmakend van Dutchbat III, in en nabij Srebrenica een bijdrage is geleverd. Om die reden wordt thans in artikel 2 bepaald dat het draaginsigne wordt verstrekt aan de militair van de Nederlandse krijgsmacht die in de periode 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 aan de VN-operatie in en nabij Srebrenica deel heeft genomen.
Hieronder valt ook het militair personeel dat:

Het onderhavige besluit strekt er toe om onduidelijkheden op dit punt weg te nemen.
  Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele verschrijvingen in het Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III te corrigeren.

De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.