Staatscourant No. 101 van 24 mei 2006, pag. 13


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie van 15 mei 2006, nr. DO 060/2006015371, Sectie Onderscheidingen, houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel I van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel ee komt te luiden:
ee. voor deelname aan operaties van de Europese Unie:
1°. de EU politiemissie ‘EUPOLKinshasa’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo vanaf maart 2005;
2°. de Aceh Monitoring Mission, ‘AMM’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Indonesië vanaf september 2005;
3°. de Border Assistance Mission, ‘EUBAM’, voor zover deelname heeft plaatsgehad op Israëlisch-Palestijns grondgebied en luchtruim daarboven vanaf februari 2006;
4°. de EU Security missie ‘EUSEC’ en de EU Security-Financial missie ‘EUSEC-FIN’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo vanaf mei 2006:
EU OPERATIES.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ff wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
gg. voor deelname aan operaties in Multinationaal verband:
1°. de African Union Mission in Sudan, ‘AMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan vanaf juni 2005;
2°. het International Military Advisory Team in Sudan, ‘IMAT’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan vanaf november 2005:
MULTINATIONALE OPERATIES.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 mei 2006.
De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.

Toelichting
  Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137) is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit werd voor het laatst gewijzigd bij Besluit van de Minister van Defensie van 6 juli 2005, nr. DO 060/2005002566, Stcrt. 157. Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel ee, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties, dient te worden uitgebreid met: de Aceh Monitoring Mission van de Europese Unie (een operatie op het grondgebied van en in het luchtruim boven Indonesië met als doel het toezien op de naleving van de afspraken die zijn vastgelegd in de MoU tussen de Indonesische regering en de rebellenbeweging in Atjeh), de Border Assistance Mission (een operatie op Israëlisch-Palestijns grondgebied en het luchtruim daarboven met als doel het toezien op de controle van de grensovergang Rafah en mee te werken aan de opbouw van een vertrouwensband tussen Israël en de Palestijnse Autoriteiten), de EU Security missie ‘EUSEC’ en de EU Security-Financial missie ‘EUSEC-FIN’ (operaties op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo).
  De gesp MULTINATIONALE OPERATIES wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan operaties in Multinationaal verband die niet door de VN, de NATO, de EU of door de OVSE worden gecoördineerd. Het betreft de volgende operaties:
- de African Union Mission in Sudan ‘AMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan;
- het International Military Advisory Team in Sudan, ‘IMAT’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan.

De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.