Staatscourant No. 241 van 12 december 2005, pag. 22


Kanselarij der Nederlandse Orden
Besluit draagvolgorde onderscheidingen

1 september 2005/Nr. KNO/2005/1502

De Kanselier der Nederlandse Orden,
Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 15 augustus 2002 vastgestelde Besluit draagvolgorde onderscheidingen te herzien;
Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de instemming van de minister van Defensie;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1
Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheiding draagt, dan worden deze gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen het dichtst bij het hart.

Artikel 2
De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:


Rangnummer Benaming onderscheiding Graden/klassen/medailles

  A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen
1 Militaire Willems-Orde 1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)
1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)
1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)
1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)
2 Kruis voor Moed en Trouw geen
3 Eresabel geen
4 Verzetskruis geen
5 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
6 Orde van de Nederlandse Leeuw 6.1 Ridder Grootkruis
6.2 Commandeur
6.3 Ridder
7 Orde van Oranje-Nassau 7.1 Ridder Grootkruis
7.2 Grootofficier
7.3 Commandeur
7.4 Officier
7.5 Ridder
7.6 Lid
7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud
7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver
7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons
  B. Huisorden
8 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau Ridder
9 Huisorde van Oranje  
9a Huisorde van Oranje 9a.1 Grootkruis
9a.2 Groot Erekruis (Commandeur)
9a.3 Erekruis (Officier)
9b Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje 9b.1 in goud
9b.2 in zilver
9c.1 Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft geen
9c.2 Eremedaille voor Kunst en Wetenschap geen
9d Kroonorde 9d.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)
9d.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)
9d.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)
9d.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)
9d.5 Erekruis (vroeger: Ridder)
9d.6 Eremedaille in goud
9d.7 Eremedaille in zilver
9d.8 Eremedaille in brons
  C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen
10 De Eervolle Vermelding geen
11 Bronzen Leeuw geen
12 Verzetsster Oost-Azië geen
13 Bronzen Kruis geen
14 Kruis van Verdienste geen
15 Vliegerkruis geen
16 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 16.1 in zilver
16.2 in brons
17 Medaille van het Koninklijk Meteorologisch Instituut 17.1 in goud
17.2 in zilver
18 De Ruytermedaille 18.1 in goud
18.2 in zilver
18.3 in brons
19 Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen
(Museummedaille)
19.1 in goud
19.2 in zilver
19.3 in brons
20 Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille) 20.1 in zilver
20.2 in brons
21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) geen
22 Erkentelijkheidsmedaille 22.1 in zilver
22.2 in brons
23 Ereteken voor Verdienste 23.1 in goud
23.2 in zilver
24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) geen
25 Lombokkruis geen
26 Oorlogsherinneringskruis geen
27 Verzetsherdenkingskruis geen
28 Ereteken voor Orde en Vrede geen
29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis geen
30 Mobilisatie-Oorlogskruis geen
31 Kruis voor Recht en Vrijheid geen
32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties geen
33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties geen
34 Herinneringsmedaille Vredesoperaties geen
35 Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade) geen
36 Kosovo-medaille geen
37 Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis) geen
38 Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille) 38.1 in goud
38.2 in zilver
38.3 in brons
39 Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier 39.1 in goud
39.2 in zilver
39.3 in brons
40 Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie geen
41 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille) geen
42 Inhuldigingsmedaille 1898 geen
43 Huwelijksmedaille 1902 geen
44 Herinneringsmedaille 1926 geen
45 Herinneringsmedaille Erewacht 1933 geen
46 Huwelijksmedaille 1937 geen
47 Inhuldigingsmedaille 1948 geen
48 Herinneringsmedaille 1962 geen
49 Huwelijksmedaille 1966 geen
50 Inhuldigingsmedaille 1980 geen
51 Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980 geen
52 Huwelijksmedaille 2002 geen
53 Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken geen
54
 
Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907 geen
 
55 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine) geen
56 KNIL-onderscheidingen  
56a Vaardigheidsmedaille KNIL geen
56b Schietprijsster geen
57 Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerkpenning) geen
58 Marinemedaille geen
59 Landmachtmedaille geen
60 Marechausseemedaille geen
61 Luchtmachtmedaille geen
62 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 geen
  D. Erkende (ridderlijke) orden
63 Souvereine Militaire Orde van Malta  
64 Johanniter Orde in Nederland  
65 Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht  
66 Orde van de Gouden Ark 66a. Commandeur
66b. Officier
66c. Ridder