Staatscourant No. 205 van 24 oktober 2002, pag. 16


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

14 juni 2002/nr. DO 060/2002 001453
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties komt te luiden:

Artikel 1
Als gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld:
a. voor deelname aan de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea en aan operaties ter directe ondersteuning hiervan, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Ethiopië, Eritrea en Djibouti, alsmede op de rede en in de haven van Massawa: UNMEE-DJIBOUTI;
b. voor deelname aan de United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van Cyprus: UNFICYP;
c. voor deelname aan de United Nations Truce Supervision Organization, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Israël, Libanon, Syrië en Egypte: UNTSO;
d. voor deelname aan de United Nations International Police Task Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegowina: UNIPTF;
e. voor deelname aan de United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegowina: UNMIBH;
f. voor deelname aan de WEU-operatie Multinational Advisory Police Element, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Albanië: WEU MAPE;
g. voor deelname aan de European Union Monitor Mission, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Balkanstaten: EUMM;
h. voor deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Albanië: OVSE ALBANIE;
i. voor deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Moldavië: OVSE MOLDAVIE;
j. voor deelname aan de NAVO-operatie Stabilization Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië, in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied en in de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee: SFOR;
k. voor deelname aan de NAVO-operatie Kosovo Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de deelrepubliek Kosovo en de Republiek Macedonië en in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied: KFOR;
l. voor deelname aan de Multinational Interception Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Perzische Golf: MIF;
m. voor deelname aan het Federation Mine Action Center, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië: FEDMAC;
n. voor deelname aan luchtoperaties ter ondersteuning van ‘Joint Forge’ en ‘Joint Guardian’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad , in het luchtruim boven voormalig Joegoslavië en boven de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee, alsmede op het grondgebied van de vliegbases in Italië van waaruit de Balkan Luchtoperaties zijn uitgevoerd: BALKAN LUCHTOPERATIES;
o. voor deelname aan de NAVO-operatie Essential Harvest, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië: ESSENTIAL HARVEST;
p. voor deelname aan de EU-operatie European Community Police Assistance Project in Albania: ECPA;
q. voor deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië: OVSE MACEDONIË;
r. voor deelname aan de multinationale vredesmacht ‘International Security Assistance Force’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan: ISAF;
s. voor deelname aan de multinationale operatie ‘Enduring Freedom’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Rode Zee, de Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan en Kirgizië: ENDURING FREEDOM;
t. voor deelname aan de NAVO-operatie ‘Amber Fox’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië: AMBER FOX.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2002.
De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave.

Toelichting

Algemeen

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de herinneringsmedaille worden ingesteld.
Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137), is hieraan uitvoering gegeven.
Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de deelname van een Nederlands militair detachement aan de NAVO-operatie Essential Harvest (doel was het inzamelen van wapens die door de Albanese rebellen werden ingeleverd) in Macedonië.
Voorts neemt Nederland na beëindiging van de WEU-MAPE operatie deel aan de nieuwe EU-operatie ECPA in Albanië, waardoor ook hiervoor een nieuwe gesp dient te worden ingesteld.
Tenslotte is instelling van een nieuwe gesp noodzakelijk voor de Nederlandse deelname aan de OVSE-operatie in Macedonië.
Tenslotte nemen Nederlandse militairen deel aan de multinationale vredesmacht International Security Assistance Force in Afghanistan en aan de multinationale operatie Enduring Freedom en zal Nederland vanaf eind juni 2002 deelnemen aan de NAVO-operatie AMBER FOX in Macedonië.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de operatiegebieden, waarvoor een gesp is ingesteld, nader in het besluit te omschrijven en enkele redactionele aanpassingen door te voeren. Een duidelijke omschrijving van de operatiegebieden is van belang aangezien voor de berekening van de diensttijd, die nodig is om voor een herinneringsmedaille in aanmerking te komen, uitsluitend het verblijf binnen een door de Minister van Defensie aangewezen operatiegebied in aanmerking wordt genomen. De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

Artikelsgewijs

(Artikel 1, onder a, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
De omschrijving van de in dit onderdeel genoemde operaties is hersteld in die zin dat de VN- en de Nederlandse component thans duidelijk worden onderscheiden.

(Artikel 1, onder g en n, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties)
Voor een goed begrip van dit onderdeel volgt hierna een overzicht van de landen, die onder de ‘Balkanstaten’ vallen:
– Republiek Albanië
– Republiek Bosnië-Herzegowina
– Federale Republiek Joegoslavië
(deelrepublieken: Servië, Montenegro, Kosovo)
– Republiek Kroatië
– Republiek Macedonië
– Republiek Slovenië

De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave.