Staatscourant No. 166 van 15 augustus 2002, pag. 25


Kanselarij der Nederlandse Orden
Besluit draagvolgorde onderscheidingen

15 augustus 2002/Nr. KNO/2002/1494

De Kanselier der Nederlandse Orden,
Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 8 mei 2001 vastgestelde Besluit draagvolgorde onderscheidingen te herzien;
Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 augustus 2002, nr. BK02/84166 en de instemming van de minister van Defensie d.d. 14 augustus 2002, nr. DO 065/2002002546;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1
Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheiding draagt, dan worden deze gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen het dichtst bij het hart.

Artikel 2
De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:


Rangnummer Benaming onderscheiding Graden/klassen/medailles

  A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen
1
 
 
 
Militaire Willems-Orde
 
 
 
1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)
1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)
1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)
1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)
2 Kruis voor Moed en Trouw geen
3 Eresabel geen
4 Verzetskruis geen
5 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
6
 
 
Orde van de Nederlandse Leeuw
 
 
6.1 Ridder Grootkruis
6.2 Commandeur
6.3 Ridder
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Orde van Oranje-Nassau
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Ridder Grootkruis
7.2 Grootofficier
7.3 Commandeur
7.4 Officier
7.5 Ridder
7.6 Lid
7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud
7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver
7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons
  B. Huisorden
8 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau Ridder
9 Huisorde van Oranje  
9a
 
 
Huisorde van Oranje
 
 
9a.1 Grootkruis
9a.2 Groot Erekruis (Commandeur)
9a.3 Erekruis (Officier)
9b
 
Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje
 
9b.1 in goud
9b.2 in zilver
9c.1 Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft geen
9c.2 Eremedaille voor Kunst en Wetenschap geen
9d
 
 
 
 
 
 
 
Kroonorde
 
 
 
 
 
 
 
9d.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)
9d.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)
9d.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)
9d.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)
9d.5 Erekruis (vroeger: Ridder)
9d.6 Eremedaille in goud
9d.7 Eremedaille in zilver
9d.8 Eremedaille in brons
  C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen
10 De Eervolle Vermelding geen
11 Bronzen Leeuw geen
12 Verzetsster Oost-Azië geen
13 Bronzen Kruis geen
14 Kruis van Verdienste geen
15 Vliegerkruis geen
16
 
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
 
16.1 in zilver
16.2 in brons
17
 
Medaille van het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 
17.1 in goud
17.2 in zilver
18
 
 
De Ruytermedaille
 
 
18.1 in goud
18.2 in zilver
18.3 in brons
19
 
 
Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen
(Museummedaille)
 
19.1 in goud
19.2 in zilver
19.3 in brons
20
 
Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille) 20.1 in zilver
20.2 in brons
21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) geen
22
 
Erkentelijkheidsmedaille
 
22.1 in zilver
22.2 in brons
23
 
Ereteken voor Verdienste
 
23.1 in goud
23.2 in zilver
24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) geen
25 Lombokkruis geen
26 Oorlogsherinneringskruis geen
27 Verzetsherdenkingskruis geen
28 Ereteken voor Orde en Vrede geen
29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis geen
30 Mobilisatie-Oorlogskruis geen
31 Kruis voor Recht en Vrijheid geen
32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties geen
33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties geen
34 Herinneringsmedaille Vredesoperaties geen
35
 
Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade) geen
 
36 Kosovo-medaille geen
37
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis) geen
 
38
 
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
 
38.1 in goud
38.2 in zilver
38.3 in brons
39
 
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier 39.1 in goud
39.2 in zilver
39.3 in brons
40
 
Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille) geen
 
41 Inhuldigingsmedaille 1898 geen
42 Huwelijksmedaille 1902 geen
43 Herinneringsmedaille 1926 geen
44 Herinneringsmedaille Erewacht 1933 geen
45 Huwelijksmedaille 1937 geen
46 Inhuldigingsmedaille 1948 geen
47 Herinneringsmedaille 1962 geen
48 Huwelijksmedaille 1966 geen
49 Inhuldigingsmedaille 1980 geen
50 Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980 geen
51 Huwelijksmedaille 2002 geen
52 Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken geen
53
 
Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907 geen
 
54 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine) geen
55 KNIL-onderscheidingen  
55a Vaardigheidsmedaille KNIL geen
55b Schietprijsster geen
56
 
Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerkpenning) geen
 
57 Marinemedaille geen
58 Landmachtmedaille geen
59 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 geen
  D. Erkende (ridderlijke) orden
60 Souvereine Militaire Orde van Malta  
61 Johanniter Orde in Nederland  
62 Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht  
63
 
 
Orde van de Gouden Ark
 
 
63a. Commandeur
63b. Officier
63c. Ridder

In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:
E. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties, zoals de medaille van het Carnegie Heldenfonds en het Vierdaagsekruis;
F. Onderscheidingen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties;
G. Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).

Artikel 3
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 15 augustus 2002
De Kanselier der Nederlandse Orden,
R. Spiekerman van Weezelenburg.