Staatscourant No. 137 van 19 juli 2001, pag. 6


DEF
Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

12 juli 2001/C2001/222
Directie Juridische Zaken

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties,Besluit:

Artikel 1
Als gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden ingesteld:
a. voor deelname aan United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea and Djibouti: UNMEE-DJIBOUTI;
b. voor deelname aan United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus: UNFICYP;
c. voor deelname aan United Nations Truce Supervision Organisation: UNTSO;
d. voor deelname aan United Nations Police Task Force: UNIPTF;
e. voor deelname aan United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina: UNMIBH;
f. voor deelname aan Multinational Advisory Police Element: WEU MAPE;
g. voor deelname aan European Union Monitor Mission: EUMM;
h. voor deelname aan Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (operatie Albanië): OVSE ALBANIE;
i. voor deelname aan Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (operatie Moldavië): OVSE MOLDAVIE;
j. voor deelname aan Stabilisation Force: SFOR;
k. voor deelname aan Kosovo Force: KFOR;
l. voor deelname aan Multinational Interception Force: MIF;
m. voor deelname aan Federation Mine Action Center: FEDMAC;
n. voor deelname aan luchtoperaties ter ondersteuning van ‘Joint Forge’ en ‘Joint Guardian’: BALKAN LUCHTOPERATIES.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2001.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de herinneringsmedaille worden ingesteld. Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt uitvoering gegeven aan bovengenoemd artikel.
   Het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties is met ingang van 1 juni 2001 in werking getreden. In verband hiermee is aan het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties terugwerkende kracht verleend tot en met 1 juni 2001.

De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave.