Staatscourant No. 42 van dinsdag 29 februari 2000


DEF

Besluit Kosovo-medaille

9 februari 2000/DO 027/2000000293
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie;
Overwegende,
 dat personeel van alle krijgsmachtonderdelen heeft deelgenomen aan verschillende operaties in en rond Kosovo; dat het desbetreffende personeel op soms zeer korte termijn is uitgezonden en is ingezet onder risicovolle en primitieve omstandigheden;
 dat het optreden van desbetreffend personeel in hoge mate heeft bijgedragen aan de inspanningen van de internationale gemeenschap een oplossing voor het Kosovo-conflict te bewerkstelligen;
 dat het wenselijk is erkentelijkheid tot uitdrukking te brengen jegens dat personeel, ongeacht de duur van die deelname,

Besluit:

Artikel 1

 Er wordt ingesteld de Kosovo-medaille.

Artikel 2

 1. De Kosovo-medaille is van bronskleurig metaal vervaardigd en is cirkelvormig met een middellijn van 30 millimeter. De voorzijde van de medaille vertoont vier elkaar kruisende zwaarden, waarvan de lemmeten naar boven zijn gericht, met over de lemmeten een lauwerkrans van twee takken, alles in reliŽf. De keerzijde van de medaille vertoont langs de rand een met lint omwonden, gesloten lauwerkrans, met binnen langs de lauwerkrans aan de bovenzijde de woorden 'UIT ERKENTELIJKHEID', aan de onderzijde de woorden 'DE MINISTER VAN DEFENSIE' en in het midden horizontaal de aanduiding 'KOSOVO', alles in reliŽf.
 2. De medaille is door middel van een ring verbonden aan een moirť lint van 27 millimeter breed, verdeeld in banen van gelijke breedte, achtereenvolgens in de kleuren paars, wit, paars, wit en paars.

Artikel 3

 1. De Kosovo-medaille wordt eenmalig toegekend aan hen die van overheidswege in Nederlands militair verband daadwerkelijk zijn uitgezonden naar en hebben deelgenomen aan een of meer van de volgende operaties in en rond Kosovo:
  a. Joint Guarantor/Extraction Force,
  b. Eagle Eye/Nobil Anvil (NATO Kosovo Verificatie Missie),
  c. Allied Force,
  d. Allied Harvest,
  e. Joint Guardian (KFOR), of
  f. Provide Shelter.
 2. De in het eerste lid bedoelde personen dienen bij hun deelname en optreden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag te hebben getoond.

Artikel 4

 Bij de uitreiking van de Kosovo-medaille ontvangt de begiftigde tevens een uniformbaton en een op naam gestelde oorkonde.

Artikel 5

 De Kosovo-medaille kan postuum worden toegekend.

Artikel 6

 1. De toekenning van de Kosovo-medaille kan worden ingetrokken op grond van feiten of omstandigheden die bij de toekenning redelijkerwijs niet bekend konden zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.
 2. Na intrekking is de betrokkene niet langer gerechtigd de aan de toekenning verbonden versierselen te dragen en worden deze samen met de oorkonde onverwijld aan de Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie teruggegeven.

Artikel 7

 De kosten van toekenning van de Kosovo-medaille komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Defensie.

Artikel 8

 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst.

Artikel 9

 Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit Kosovo-medaille

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Tevens zal het besluit worden gepubliceerd in deel 10-004 van de MinisteriŽle Publicaties en worden verzonden volgens bijgevoegde verzendlijst.

's-Gravenhage, 9 februari 2000.
De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave