Staatscourant No. 20 van 28 januari 2000


Kanselarij der Nederlandse Orden
Besluit draagvolgorde onderscheidingen

30 november 1999/Nr.ALG99/U1095

De Kanselier der Nederlandse Orden,
Overwegende dat het wenselijk is de volgorde vast te stellen waarin onderscheidingen behoren te worden gedragen;
Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 september 1999, nr. BK99/80879;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1
Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheiding draagt, dan worden deze gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen het dichtst bij het hart.

Artikel 2
De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:


Rangnummer Benaming onderscheiding Graden/klassen/medailles

  A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen
1
 
 
 
Militaire Willems-Orde
 
 
 
1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)
1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)
1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)
1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)
2 Kruis voor Moed en Trouw geen
3 Eresabel geen
4 Verzetskruis geen
5 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
6
 
 
Orde van de Nederlandse Leeuw
 
 
6.1 Ridder Grootkruis
6.2 Commandeur
6.3 Ridder
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Orde van Oranje-Nassau
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Ridder Grootkruis
7.2 Grootofficier
7.3 Commandeur
7.4 Officier
7.5 Ridder
7.6 Lid
7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud
7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver
7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons
  B. Huisorden
8 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau Ridder
9 Huisorde van Oranje  
9a
 
 
Huisorde van Oranje
 
 
9a.1 Grootkruis
9a.2 Groot Erekruis (Commandeur)
9a.3 Erekruis (Officier)
9b
 
Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje
 
9b.1 in goud
9b.2 in zilver
9c.1 Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft geen
9c.2 Eremedaille voor Kunst en Wetenschap geen
9d
 
 
 
 
 
 
 
Kroonorde
 
 
 
 
 
 
 
9d.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)
9d.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)
9d.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)
9d.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)
9d.5 Erekruis (vroeger: Ridder)
9d.6 Eremedaille in goud
9d.7 Eremedaille in zilver
9d.8 Eremedaille in brons
  C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen
10 De Eervolle Vermelding geen
11 Bronzen Leeuw geen
12 Verzetsster Oost-Azië geen
13 Bronzen Kruis geen
14 Kruis van Verdienste geen
15 Vliegerkruis geen
16
 
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
 
16.1 in zilver
16.2 in brons
17
 
Medaille van het Koninklijk Meteorologisch Instituut
 
17.1 in goud
17.2 in zilver
18
 
 
De Ruytermedaille
 
 
18.1 in goud
18.2 in zilver
18.3 in brons
19
 
 
Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen
(Museummedaille)
 
19.1 in goud
19.2 in zilver
19.3 in brons
20
 
Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille) 20.1 in zilver
20.2 in brons
21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) geen
22
 
Erkentelijkheidsmedaille
 
22.1 in zilver
22.2 in brons
23
 
Ereteken voor Verdienste
 
23.1 in goud
23.2 in zilver
24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) geen
25 Lombokkruis geen
26 Oorlogsherinneringskruis geen
27 Verzetsherdenkingskruis geen
28 Ereteken voor Orde en Vrede geen
29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis geen
30 Mobilisatie-Oorlogskruis geen
31 Kruis voor Recht en Vrijheid geen
32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties geen
33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties geen
34
 
Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade) geen
 
35
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis) geen
 
36
 
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
 
36.1 in goud
36.2 in zilver
36.3 in brons
37
 
 
Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier 37.1 in goud
37.2 in zilver
37.3 in brons
38
 
Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille) geen
 
39 Inhuldigingsmedaille 1898 geen
40 Huwelijksmedaille 1902 geen
41 Herinneringsmedaille 1926 geen
42 Herinneringsmedaille Erewacht 1933 geen
43 Huwelijksmedaille 1937 geen
44 Inhuldigingsmedaille 1948 geen
45 Herinneringsmedaille 1962 geen
46 Huwelijksmedaille 1966 geen
47 Inhuldigingsmedaille 1980 geen
48 Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980 geen
49
 
Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907 geen
 
50 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine) geen
51 KNIL-onderscheidingen  
51a Vaardigheidsmedaille KNIL geen
51b Schietprijsster geen
52
 
Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerkpenning) geen
 
53 Marinemedaille geen
54 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 geen
  D. Erkende (ridderlijke) orden
55 Souvereine Militaire Orde van Malta  
56 Johanniter Orde in Nederland  
57 Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht  
58
 
 
Orde van de Gouden Ark
 
 
58a. Commandeur
58b. Officier
58c. Ridder

In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:
E. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties, zoals de medaille van het Carnegie Heldenfonds en het Vierdaagsekruis;
F. Onderscheidingen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties;
G. Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).

Artikel 3
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.
2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 30 november 1999
De Kanselier der Nederlandse Orden,
R. Spiekerman van Weezelenburg.