Staatscourant No. 40 van vrijdag 26 februari 1999


BIZ

Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998

8 februari 1999/Nr. EA99/U53816
Directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid/Directie Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Het Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998 (Stct. 103) wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 3 en in artikel 4, eerste lid, wordt de 'minister van Binnenlandse Zaken' telkens vervangen door: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

B
In artikel 3, onderdeel a, en in artikel 4, eerste lid, wordt de zinsnede 'het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie' telkens vervangen door: het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers.

C
Artikel 7 komt als volgt te luiden:
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998.

D
Bijlage 2 wordt vervangen door:
Bijlage 2
De tekst van de oorkonde luidt afhankelijk van de toekennende functionaris of instantie als volgt:

HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE 1948-1998

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
VERLEENT HIERBIJ ALS BLIJK VAN WAARDERING DE
HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE 1948-1998 AAN
........................................................1

GEGEVEN TE ..............2   .............3
OP ..................................................4

1 Naam begiftigde.
2 Plaatsnaam.
3 Handtekening door of namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties.
4 Datum waarop de uitreiking of toekenning plaatsvindt.

 

HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE 1948-1998

........................................................1

VERLEENT HIERBIJ ALS BLIJK VAN WAARDERING VANWEGE DE
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEM EN KONINKRIJKSRELATIES
DE HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE 1948-1998 AAN
........................................................2
GEGEVEN TE ..............3   .............4
OP ..................................................5

1 Naam verlenende functionaris (korpsbeheerder) of instantie (het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers).
2 Naam begiftigde.
3 Plaatsnaam.
4 Handtekening(en) door verlenende functionaris of namens verlenende instantie.
5 Datum waarop de uitreiking of toekenning plaatsvindt.

E
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 7 juni 1998.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper

Toelichting

In het Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998 worden enkele wijzigingen van technische aard aangebracht, onder meer in verband met de benaming van de organisatie van vrijwillige ambtenaren van politie en met de citeertitel. Deze wijzigingen werken terug tot en met het tijdstip met ingang waarvan het oorspronkelijke besluit in werking is getreden. Gezien het technische karakter van de wijzigingen bestaat tegen terugwerkende kracht geen bezwaar.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper