Staatscourant No. 103 van vrijdag 5 juni 1998


BIZ

Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998

26 mei 1998/Nr. EA98/U1771
Directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, Directie Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,
In overeenstemming met de Minister van Justitie,
overwegende dat de Vrijwillige Politie en zijn voorgangers, de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie, in 1998 vijftig jaar bestaan en dat het wenselijk is ter gelegenheid daarvan een herinneringsmedaille uit te geven;

Besluit:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. 'de medaille': de Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998 zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;
b. 'oorkonde': de oorkonde zoals omschreven in bijlage 2 van dit besluit.

Artikel 2
De medaille wordt toegekend aan:
a. degene die in 1998 vrijwillig ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie, is of is geweest;
b. degene die betrokken is bij de organisatie van het jubileum van de vrijwillige politie in 1998.

Artikel 3
De medaille wordt toegekend en uitgereikt door of namens de minister van Binnenlandse Zaken, danwel:
a. de korpsbeheerder aan de onder hem ressorterende personen als bedoeld in artikel 2, onder a;
b. het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie aan personen als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4
1. De minister van Binnenlandse Zaken, de korpsbeheerder of het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie dient een aanvraag voor de medaille, de op naam gestelde oorkonde alsmede de baton als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.
2. In de aanvraag wordt vermeld naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon aan wie de medaille wordt toegekend.
3. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt de uitreikende instantie de medaille, de oorkonde en de baton.
4. De verstrekking geschiedt kosteloos.

Artikel 5
1. Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan of op het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.
2. In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 millimeter worden gedragen.
3. In plaats van de medaille of de baton mag een verkleinde vorm van de medaille worden gedragen.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H.F. Dijkstal

Bijlage 1
De medaille is vervaardigd uit brons en heeft een doorsnede van 35 mm.
De voorzijde toont het politielogo (wetboek met vlam) met omschrift: VRIJWILLIGE POLITIE.
Op de keerzijde zijn onder elkaar de jaartallen 1948 en 1998 weergegeven.
De medaille hangt aan een lint ter breedte van 37 mm. Het lint is donkerblauw met links en rechts op een afstand van 2 millimeter van de boorden achtereenvolgens een okergele en een witte streep van 2 mm breed.
In de uitvoering voor dames is het lint opgemaakt in de vorm van een strik.

Bijlage 2
De tekst van de oorkonde luidt als volgt:
HERINNERINGSMEDAILLE VRIJWILLIGE POLITIE 1948-1998
..................................................1
verleent hierbij als blijk van waardering vanwege
de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister
van Justitie de Herinneringsmedaille vrijwillige
politie 1948-1998 aan
..................................................2
als blijk van waardering voor zijn inzet.
Gegeven te ....................., op .............
..................................................3

1 Naam verlenende instantie.
2 Naam begiftigde.
3 Handtekening(en) namens verlenende instantie.

Toelichting

Algemeen

In 1948 werd opgericht de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie. Later werden deze omgevormd tot de Vrijwillige Politie. Ter herinnering aan het 50-jarig jubileum in 1998 en als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van de politie, is een herinneringsmedaille ingesteld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2
In dit artikel is bepaald dat de medaille wordt toegekend aan degenen die in 1998 lid zijn of zijn geweest van de vrijwillige politie. Onder de in het besluit gegeven omschrijving vallen niet alleen de vrijwillige politieambtenaren van politie die zijn aangesteld voor de politietaak, maar ook de vrijwillige ambtenaren in opleiding. Tevens wordt de medaille toegekend aan degenen die - niet zijnde lid van de vrijwillige politie - betrokken waren bij de organisatie van het jubileum.

Artikel 3
Voor wat betreft de leden van de vrijwillige politie is de korpsbeheerder als bevoegd gezag degene die de medaille toekent. Voor wat betreft degenen die bij de organisatie van het jubileum zijn betrokken geschiedt de toekenning om praktische redenen door het bestuur van de Landelijke Organisatie Vrijwillige Politie.

Artikel 4
In dit artikel is de aanvraagprocedure gegeven. De kosten voor de verstrekking van de medaille komen ten laste van de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Artikel 5
Dit artikel geeft regels omtrent de draagwijze. De begiftigde die een uniform draagt mag in plaats van de medaille een baton dragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de medaille in verkleinde vorm te dragen, bijvoorbeeld op rokkostuum.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H.F. Dijkstal.