Staatscourant No. 42 van 1996, pag.12


DEF

Wijziging vaststelling van linten VN-vredesoperaties

20 februari 1996/Nr. DO/96/2042
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, en van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van het Koninklijk besluit van 4 september 1992, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (Stb. 514);

Besluit:

Artikel I
De beschikking van de Minister van Defensie van 9 oktober 1992, nr. DO 006/92/25496 (Stcrt. 1992, 200), wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:
c. voor de deelname van een Nederlands detachement aan enigerlei operatie van een VN-vredesmacht in het voormalig Joegoslavië heeft het lint in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 1 millimeter; aan weerszijden gevolgd door een witte baan van 5 millimeter, aan de boorden een lichtblauwe baan van 4 millimeter, met aan de linkerzijde gevolgd door een bruine baan van 3 millimeter en aan de rechterzijde door een groene baan van 3 millimeter;.

Artikel II
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 7 oktober 1992.
Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 1996.
De Minister voornoemd,
J.J.C. Voorhoeve