Staatscourant No. 206 van 1995


DEF

Wijziging besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

12 oktober 1995/nr. DO 004/95/18719
Sectie Onderscheidingen

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, en van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van het Koninklijk besluit van 14 november 1990, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties (Stb. 1990, 568);

Besluit:

Artikel I
De beschikking van de Minister van Defensie van 13 december 1990, nr. DO 90/004/29046 (Stcrt. 1990, 251), wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
Bij de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties worden voor onderstaande operaties de volgende linten vastgesteld:
a. voor de deelname als waarnemer of in een soortgelijke functie bij enigerlei operatie van een multinationale vredesmacht heeft het lint aan de boorden een witte baan van 9 millimeter; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 3 millimeter;
b. voor de deelname van een Nederlands detachement aan de multinationale vredesmacht in de Sinaï MFO is het lint gelijk aan dat onder a.;
c. voor de mijnenbestrijdingsoperatie in en nabij de Perzische Golf in 1987 en 1988 is het lint gelijk aan dat onder a.;
d. voor de operatie in de Perzische Golf vanaf 1990 en voor daarmee samenhangende operaties in het Midden-Oosten heeft het lint aan de boorden een blauwe baan van 3 millimeter, gevolgd door een gele baan van 2 millimeter en een witte baan van 5,5 millimeter; in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 2 millimeter;
e. voor de deelname aan de uitvoering van taken van de door de Europese Gemeenschap ingestelde EG-Monitor-missie, alsmede voor de deelname aan de uitvoering van VN-resoluties in NAVO- of in EU-, WEU- danwel ICFY-verband in het voormalig Joegoslavië, de aangrenzende zeegebieden en het luchtruim daarboven, heeft het lint aan het linker boord een blauwe baan van 4 millimeter, gevolgd door een baan van 6½ millimeter, in het midden drie verticale banen in de volgorde rood, wit en blauw, elk ter breedte van 2 millimeter, vervolgens een witte baan van 6½ millimeter, gevolgd door een rode baan van 4 millimeter aan het rechter boord.

Artikel II
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken, alsmede aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 1995.
De Minister van Defensie,
J.J.C. Voorhoeve